07. Những Note Trong Viết Writing

Cách Paraphrase trong IELTS

Tóm tắt các cách Paraphrase trong IELTS:
1. Chủ ngữa giả There is / It is
2. Lôi V-ing + Noun lên làm chủ ngữ (ý nghĩa nó là hành động)
3. Lôi danh từ lên làm chủ ngữ, sử dụng từ đồng nghĩa để viết trại trại lại ý câu ban đầu
4. Đưa tân ngữ lên làm câu bị động
Về link ý: câu đầu đang nói về Benefit thì câu sau link ý cũng phải nói về Benefit – Câu đầu nói về ý gì thì câu sau phải nói tiếp ý đó là link ý
Chuyển ý: Đưa chủ ngữ lên vd another benefit để nó có link với ý đầu
Những kỹ thuật viết như sau:
1. Ý chính là câu đầu, ý có link với nhau, ý liên quan, không dùng ý hơi xa
2. thereby resulting
3. thereby risking the project’s termination
4. When reviewing the project schedule, you notice that (cùng chủ ngữ nên rút gọn  chủ ngữ ở mệnh đề phụ When…)
5. that thay cho từ gần đó – which thay cho cả câu
6. one, ones: thay thế cho đại từ khỏi lặp lại – Foods are higher than domestic ones
7. these those: dùng thay thế cho cái trước, số nhiều
Viết câu Topic sentences -> Idea 1 -> (Example, Explain, Result, Statistic)
Example: For example
Explain: In fact, In other word, That is to say another way, This is because
Result: As a result, thus, so, then, consequently
Thêm ý: Furrther / Moreover /  In addition

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: