11. Advantage – Disadvantage Thesedays, people tend to have many jobs during their lifetime. What are the reasons? Do the advantages of this trend outweigh its disadvantages?

Thesedays, people tend to have many jobs during their lifetime.

What are the reasons? Do the advantages of this trend outweigh its disadvantages?

 

2. ADVATAGES AND DISADVANTAGES

Introduction Exact paraphrase the Question [1] Paraphrasing
Answer the Question [2] This/ Doing this can have both benefits and drawbacks.Although this can have several benefits, its drawbacks should also be put into consideration
BODY 1 ADVANTAGES [3] Topic sentence 1:On the one hand, there are several advantages which can be reaped from + N/V-ing, (the most important of which are N1 + N2)

On the one hand, there are several advantages of N/V-ing.

[4] 1.1 Idea 1: Advantage 1First, S + V
[5] 1.1 Examples/ Explanations/ Results 
[6] 1.2 Idea 2: Advantage 2Another benefit could be that S + V
[7] 1.2 Examples/ Explanations/ Results
BODY 2 DISADVANTAGES [8] Topic sentence 2:On the other hand, V-ing/Noun can still have several downsides, (which are worth being considered)
[9] 2.1 Idea 1: Disadvatge 1One of the main issues is that S + V
[10] 2.1 Examples/ Explanations/ Results
[11] 2.2 Idea 2: Disadvantage 2In addition, S + V
[12] 2.2 Examples/ Explanations/ Results
CONCLUSION Paraphrase the Answer [2] [13] In conclusion, despite benefits that can be derived from N/V-ing, it still has several drawbacks.

 

Introduction Exact paraphrase the Question [1] Paraphrasing
Answer the Question [2] Although this can have several benefits, drawbacks of it are far more significant
BODY 1 ADVANTAGES [3] Topic sentence 1:On the one hane, there can be some minor advantages to N/V-ing
[4] 1.1 Idea 1: Advantage 1First, S + V
[5] 1.1 Examples/ Explanations/ Results 
[6] 1.2 Idea 2: Advantage 2Another benefit could be that S + V
[7] 1.2 Examples/ Explanations/ Results
BODY 2 DISADVANTAGES [8] Topic sentence 2:On the other hand, N/V-ing can have several downsides that outweigh/overshadow/surpass these benefits
[9] 2.1 Idea 1: Disadvatge 1One of the main issues is that S + V
[10] 2.1 Examples/ Explanations/ Results
[11] 2.2 Idea 2: Disadvantage 2In addition, S + V
[12] 2.2 Examples/ Explanations/ Results
CONCLUSION Paraphrase the Answer [2] [13] In conclusion, despite benefits that can be derived from N/V-ing, it still does more harm than good.

 

  OUTLINE
[1] Paraphrase
[2] Answer: Reasons – thằng nào ouweigh thằng nào (advs > disadvs)
[3] Topic sentence 1: có một vài lí do của trend đó
[4] Idea 1: người ta có nhiều mối lo về tài chính -> làm nhiều job thậm chí cùng 1 lúc để tăng thu nhập
[5] Example: một người văn phòng -> có part-time job về dạy học(..)
[6] Idea 2: Xã hội phát triển -> nhiều ngành, đặc biệt ngành mới -> ngta có nhiều lựa chọn nghề nghiệp
[7] For example, sự xuất hiện của Internet -> sự ra đời báo mạng -> sẽ có nhiều ngành mới cho mảng đó cho người ta lựa chọn
[8] Topic sentence 2: Advantages outweigh disadvanatges
[9] Idea 1: disadvantage: người ta có ít thời gian để tận hưởng cuộc sống
[10] Kết quả: họ có nhiều stress/ gia đình không hạnh phúc/…..
[11] Idea 2: đưa ra advantage mà nó vượt thằng idea 1.

Tuy nhiên, những tác dụng của việc đó thì more significant, cụ thể trong việc thu được nhiều kinh nghiệm sống/ trải nghiệm/ kĩ năng

[12] Example: nhiều người thành công trên thế giới (ví dụ ai đó) thì gần như đều trải qua rất nhiều job từ việc này đến việc kia, cái mà trang bị cho họ rất nhiều thứ để đạt được thành công
[13] In conclusion,

 

TOPIC: 

These days, people tend to have many jobs during their lifetime.

What are the reasons? Do the advantages of this trend outweigh its disadvantages?

Nowadays, people often have tendency to do many jobs during their lifetime. Although this can have several benefits, drawbacks of it are far more significant.

On the one hand, there can be some minor advantages in the trend for doing many jobs during the lifetime. First, the financial worries usually appear in the modern society, which made people work many other jobs for increasing income that efficiently cover living expenses. For example, in overtime working, the officers take job such as teaching and doing paper works at home. Another benefit could be that economic growth creates many new opportunities that help people easily finding the jobs. As a result, nowadays people are inclination to jump to others jobs than last decade.

On the other hand, doing many jobs during the lifetime has several drawbacks that outweigh these benefits. One of the main issues is that people seemly have less time to enjoy their life. In fact, nowadays, stress emerges regularly and many families feel living without happiness. In addition, the doing many jobs will help collect more significant experience, skill and lesson learned. In fact, these collections are essential elements using for overcoming the difficult situations.

In conclusion, despite benefits that can be derived from doing many jobs, it still does more harm than good.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: