Các thay đổi về nội dung và cấu trúc đề thi

I. Về nội dung đề thi mới

Theo format mới của PMP, nội dung đề thi sẽ chuyển phân loại từ 5 Domain cũ (Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, và Closing) sang 3 Domain mới: People, Process, và Business Environment.

Các task trong các domain cũng được phân chia theo tỉ lệ mới như sau:

Old PMP Exam and New PMP Exam

Ngoài ra, khoảng 50% số câu hỏi trong đề thi sẽ tập trung về Agile and Hybrid methodologies. PMI đang chuyển trọng tâm của PMP về Agile và Hybrid nhiều hơn theo xu hướng của các dự án hiện nay.

II. Cấu trúc đề thi mới

  • Tổng số câu hỏi trong đề giảm về mức 180 câu hỏi (trước đây là 200 câu), và số câu được tính điểm là 175 câu.
  • Thời gian làm bài giảm về 230 phút (trước đây là 240 phút)
  • Sẽ có 2 phiên break, mỗi lần 10 phút thay vì một lần như trước đây.
  • Ngoài dạng trắc nghiệm 4 chọn 1 như từ trước đến giờ, sẽ có thêm các format câu hỏi mới như: multiple responses, matching, hotspot and limited fill-in-the-blank

Review từ một số học viên về đề thi:
– Không có câu hỏi nào về EVM, schedule
– Một câu hỏi về Risk yêu cầu tính toán đơn giản
– Rất rất nhiều câu hỏi về agile/hybrid
– Một vài câu hỏi về ITTO kiểu “what would update next”
– Nhiều câu hỏi dạng kéo thả
– Một câu hỏi kiểu click vào diagram
– Nhiều câu “choose three”, “choose two”
– Một hoặc hai câu hỏi điều vào chỗ trống (đơn giản là type A,B,C,D)

Các tài liệu để tham khảo/ôn tập

  • Rita 10th Edition
  • PMBOK 6th Edition + Agile Practice Guide
  • PMP Exam Simulator