Nội Dung Khóa Học Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Quốc Tế PMP

Table of Contents

Luyện thi PMP® do PMI® uỷ quyền

Hãy vượt qua kỳ thi PMP® dễ dàng với khoá học chính thức của PMI®

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

LESSON 1: CREATING A HIGH-PERFORMING TEAM

BÀI 1: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÓ HIỆU SUẤT CAO

The success of your project depends on the people involved. A key role of a project manager is to assemble and manage the project team and any additional stakeholders.

Sự thành công của dự án phụ thuộc vào những người liên quan. Vai trò quan trọng của người quản lý dự án là tập hợp và quản lý nhóm dự án và bất kỳ bên liên quan bổ sung nào.

 • Build a Team – Xây dựng đội ngũ

 • Define Team Ground Rules – Xác định quy tắc đội nhóm

 • Negotiate Project Agreements – Đàm phán các thoả thuận dự án

 • Empower Team Members and Stakeholders – Trao quyền cho các thành viên và các bên liên quan

 • Train Team Members and Stakeholders – Đào tạo các thành viên và các bên liên quan

 • Engage and Support Virtual Teams – Gắn kết và hỗ trợ các đội nhóm từ xa

 • Build Shared Understanding about a Project – Xây dựng tính chất chia sẻ và am hiểu dự án

LESSON 2: STARTING THE PROJECT

BÀI 2: BẮT ĐẦU DỰ ÁN

Now that you’ve assembled a high-performing, engaged, and empowered project team, you are ready to get started with the planning of the project. Planning includes all aspects of a project including budget, schedule, scope, quality, project activities, procurement, and closure.

Bây giờ bạn đã tập hợp được một nhóm dự án hiệu suất cao, gắn bó và được trao quyền, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu lập kế hoạch cho dự án. Lập kế hoạch bao gồm tất cả các khía cạnh của một dự án bao gồm ngân sách, tiến độ, phạm vi, chất lượng, các hoạt động của dự án, thu mua và kết thúc.

 • Determine Appropriate Project Methodology/Methods and Practices – Xác định phương pháp luận, cách thức và thực tiễn phù hợp cho dự án

 • Plan and Manage Scope – Lập kế hoạch và quản lý phạm vi

 • Plan and Manage Budget and Resources – Lập kế hoạch và quản lý ngân sách và nguồn lực

 • Plan and Manage Schedule – Lập kế hoạch và quản lý lịch trình

 • Plan and Manage Quality of Products and Deliverables – Lập kế hoạch và quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm bàn giao

 • Integrate Project Planning Activities – Tích hợp các hoạt động lập kế hoạch dự án

 • Plan and Manage Procurement – Lập kế hoạch và quản lý thu mua

 • Establish Project Governance Structure – Thiết lập cơ cấu quản trị dự án

 • Plan and Manage Project/Phase Closure – Lập kế hoạch và quản lý việc kết thúc dự án/giai đoạn dự án

LESSON 3: DOING THE WORK

BÀI 3: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Now that you have a project plan and have determined the requirements for managing the project from initiation to closure, you are ready to execute the project.

Bây giờ bạn đã có kế hoạch dự án và đã xác định các yêu cầu để quản lý dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, bạn đã sẵn sàng để thực hiện dự án.

 • Assess and Manage Risks – Đánh giá và quản lý rủi ro

 • Execute Project to Deliver Business Value – Thực hiện dự án đem lại giá trị kinh doanh

 • Manage Communications – Quản lý giao tiếp

 • Engage Stakeholders – Gắn kết các bên liên quan

 • Create Project Artifacts – Tạo ra các tạo tác dự án

 • Manage Project Changes – Quản lý các thay đổi dự án

 • Manage Project Issues – Quản lý các vấn đề dự án

 • Ensure Knowledge Transfer for Project Continuity – Chuyển giao kiến thức nhằm đảm bảo tính liên tục của dự án

LESSON 4: KEEPING THE TEAM ON TRACK

BÀI 4: GIỮ ĐỘI NHÓM ĐI ĐÚNG HƯỚNG

Now that the project team has been assembled and is doing the work of the project, you need to ensure that the team stays on track. As the project manager, you need to demonstrate the type of leadership that facilitates collaboration among the team and stakeholders, manages conflict, removes obstacles, and supports the team’s performance.

Bây giờ đội nhóm dự án đã thiết lập và thực hiện công việc, bạn cần đảm bảo đội nhóm đi đúng hướng. Là người quản lý dự án, bạn cần thể hiện tinh thần lãnh đạo nhằm tạo điều kiện cho sự cộng tác giữa đội nhóm và các bên liên quan, quản lý xung đột, loại bỏ chướng ngại vật, và hỗ trợ hiệu suất làm việc của đội nhóm.

 • Lead a team – Dẫn dắt đội nhóm

 • Support Team Performance – Hổ trợ hiệu suất làm việc đội nhóm

 • Address and Remove Impediments, Obstacles and Blockers – Xác định và loại bỏ chướng ngại vật

 • Manage Conflict – Quản lý xung đột

 • Collaborate with Stakeholders – Hợp tác với các bên liên quan

 • Mentor Relevant Stakeholders – Cố vấn các bên liên quan

 • Apply Emotional Intelligence to Promote Team Performance – Áp dụng trí tuệ cảm xúc khuyến khích hiệu suất đội nhóm

LESSON 5: KEEPING THE BUSINESS IN MIND

BÀI 5: GIỮ VIỆC KINH DOANH TRONG TÂM

Keeping a handle on the changes in both the internal and external business environments is the project manager’s responsibility. Employing a continuous process improvement plan will ensure that the project’s success can be consistently repeated within your organization.

Theo dõi những thay đổi ở cả môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài là trách nhiệm của người quản lý dự án.Việc sử dụng một kế hoạch cải tiến quy trình liên tục sẽ đảm bảo rằng thành công của dự án có thể được lặp lại một cách nhất quán trong tổ chức của bạn.

 • Manage Compliance Requirements – Quản lý các yêu cầu tuân thủ

 • Evaluate and Deliver Project Benefits and Value – Đánh giá và cung cấp các lợi ích và giá trị của dự án

 • Evaluate and Address Internal and External Business Environment Changes – Đánh giá và xác định những thay đổi ở cả môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài

 • Support Organizational Change – Hỗ trợ các thay đổi trong tổ chức

 • Employ Continuous Process Improvement – Sử dụng cải tiến quy trình liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: