Tư Duy Mới Quản Lý Dự Án Quốc Tế

QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ 

Nội dung chính bao gồm:

Các trọng tâm và nguyên tắc liên hệ, bổ sung, và tương tác lẫn nhau. Giám đốc dự án cần có cách nhìn tổng thể và hệ thống để điều chỉnh, rà soát, và ứng dụng phù hợp. Với việc tập trung vào giá trị tạo ra, phương pháp đánh giá kết quả dự án của nhóm dự án sẽ dựa vào giá trị tạo ra hơn là chỉ tuân thủ theo các quy trình, tiêu chuẩn.

12 nguyên tắc:

 • Trách nhiệm quản lý
 • Nhóm
 • Bên liên quan
 • Giá trị
 • Tư duy hệ thống
 • Lãnh đạo
 • Ứng dụng phù hợp
 • Chất lượng
 • Phức tạp
 • Rủi ro
 • Thích nghi và tồn tại
 • Thay đổi

8 trọng tâm thực hiện quản lý dự án bao gồm:

 • Các bên liên quan
 • Nhóm dự án
 • Phương pháp phát triển và vòng đời dự án
 • Lập kế hoạch
 • Công việc dự án
 • Chuyển giao kết quả
 • Đánh giá
 • Rủi ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: