07. Các Loại Vòng Đời Dự Án Predictive, Adaptive (Iterative, Incremental and Agile), Hybrid (Predictive and Adaptive)

Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để xem nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: