78. Quản lý cấu hình (Configuration management) vs Quản lý thay đổi (Change management)

Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để xem nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: