47. Sách Agile

109.Agile Practice Guide_TA_PMBOK6_PMI_2017

Head First Agile – A Brain-Friendly Guide to Agile and the PMI-ACP Certification

Mike Griffiths – PMI-ACP Exam Prep (2018)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *