07. Một Số Function Quan Trọng Trong Ms Project

MỘT SỐ FUNCTION QUAN TRỌNG TRONG MS PROJECT

DateDiff(“d”,NOW(),[Finish])

=> trả về số ngày giữa thời gian kết thúc và thời điểm hiện  tại

ProjDateConv( expression, durationunits )

=> Chuyển đổi một biểu thức (biến đổi) thành một giá trị thời lượng trong các đơn vị được chỉ định.

ProjDurConv( expression, durationunits )

=> Chuyển đổi một biểu thức thành một giá trị thời lượng trong các đơn vị được chỉ định.

DateDiff( interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] )

=> Trả về một Biến thể (Dài) chỉ định số lượng khoảng thời gian giữa hai ngày được chỉ định.

DatePart( interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]] )

=> Trả về một Biến (Số nguyên) có chứa phần được chỉ định của một ngày nhất định.

ProjDateAdd( date, duration, calendar )

=> Thêm thời lượng vào một ngày để trả về một ngày mới.

ProjDateConv( expression, dateformat )

=> Chuyển đổi một giá trị thành một ngày.

ProjDateDiff( date1, date2, calendar )

=> Trả về thời lượng giữa hai ngày tính bằng phút.

ProjDateSub( date, duration, calendar )

=> Trả về ngày trước một ngày khác theo thời lượng được chỉ định.

ProjDateValue( expression )

=> Trả về giá trị ngày của một biểu thức.

ProjDurValue( duration )

=> Trả về số phút trong một khoảng thời gian.

Switch( expr-1, value-1[, expr-2, value-2, … [, expr-n,value-n]] )

=> đánh giá một danh sách các biểu thức và trả về giá trị Biến hoặc biểu thức được liên kết với biểu thức đầu tiên trong danh sách là True.

Abs( number )

=> Trả về một giá trị cùng loại được truyền cho nó chỉ rõ giá trị tuyệt đối của một số.

Format( expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]] )

=> Trả về một Biến (Chuỗi) có chứa một biểu thức được định dạng theo các hướng dẫn có trong một biểu thức định dạng.

Instr( [start, ]string1, string2[, compare] )

=> Trả về một Biến thể (Dài) chỉ định vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *