31. PMP – Issue

  • Immediately address to mitigate the bad impact to objective
  • Resolution (n) giải pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: