Diễn dịch và quy nạp trong phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 3

Diễn dịch và quy nạp trong phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 3

Quy nạp là phương pháp đi từ các khái niệm riêng rồi chốt lại kết luận:
       Viết các ý 1, 2, 3 và câu chốt lại As a result/ consequently

Nội dung bài viết này được biên soạn từ những kiến thức liên quan trong khóa học  IELTS Foundation Level Cam kết đầu ra IELTS 4.5 – Khóa học dành cho những học viên bắt đầu luyện thi IELTS hoặc mất căn bản tiếng Anh.

Một trong những cách giúp thí sinh cải thiện tiêu chí “Fluency and Coherence” (Độ trôi chảy và mạch lạc) trong bài thi IELTS Speaking là trình bày câu trả lời của mình theo những cấu trúc nhất định. Bài viết sẽ giới thiệu hai cấu trúc tương đối đơn giản và dễ áp dụng là diễn dịch và quy nạp để thí sinh có thể dùng trong câu trả lời IELTS Speaking Part 3.

Tham gia diễn đàn tiếng Anh  Forum để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Phương pháp diễn dịch trong việc phát triển câu trả lời Speaking

Khái niệm

Diễn dịch là phương pháp đi từ các khái niệm chung đến các khái niệm riêng, từ khái quát đến chi tiết nhằm rút ra kết luận cho giả thuyết ban đầu. Người học có thể đã học được phương pháp này trong cách hành văn ở các cấp trung học và phổ thông cơ sở.

Thật vậy, phương pháp diễn dịch trong một đoạn văn thường có cấu trúc đi từ câu chủ đề đến các câu hỗ trợ nhằm diễn giải các ý tưởng trong câu chủ đề. Còn trong ngôn ngữ nói, phương pháp này cũng có thể áp dụng để tăng tính mạch lạc, giúp cho câu trả lời có một cấu trúc rõ ràng để người học dễ triển khai các luận điểm.

Cách áp dụng trong việc phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 3

Người học có thể áp dụng phương pháp này trong cách trả lời IELTS Speaking Part 3 theo cấu trúc như sau:

 • Câu khái quát (general statement) mở đầu cho câu trả lời để nêu khái quát đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc cũng như giới thiệu vấn đề, hiện tượng được nêu lên trong câu hỏi.
 • Các câu diễn giải (supporting statements) lần lượt triển khai từng luận điểm với các từ nối để tăng thêm tính mạch lạc.

Ví dụ:

 • First/ For one…
 • Secondly/ What is more…/ Another reason is …

Thực hành trong một số câu hỏi IELTS Speaking part 3

Why is it important for teenagers to set goals?

Câu khái quát: In my opinion, there are a number of reasons why goal-setting is crucial among teenagers.

Các câu diễn giải:

 • First of all, setting targets allows young adults to achieve their highest potential. Without any goals in life, they tend to stick to something that they feel safe and comfy, which prevents them from growing.
 • In addition to that, goal-setting gives youngsters an incentive that helps them fuel their energy and strength.

What’s the difference between the dressing style of young people and that of old people?

tra-loi-ielts-speaking-part-3-1

Câu khái quát: As far as I’m concerned, the young and the old generation are vastly different in terms of dressing style.

Các câu diễn giải:

 • For youngsters, most of them tend to keep abreast of the latest fashion in order to look more fashionable.
 • However, for those who are old, they just want to put on clothes that are as polite and comfortable as possible.
 • Another distinction between their styles is flexibility. Old people are usually fixed with one particular type of clothes, while young people can change continuously from dress, skirts to shorts.

How does artificial intelligence affect our lives?

Câu khái quát: I think that artificial intelligence has had a huge impact on our lives in various aspects over the past many years.

Các câu diễn giải:

 • First of all, in the workplace, robots help to perform tasks faster and much more consistently than humans. Actually, robots can produce some types of products in factories like assembling cars.
 • In addition to that, in our daily life, cutting-edge devices based on artificial intelligence such as washing machines or washdishers help households to do household chores, so humans can find more spare time and save a great deal of energy.

Đọc thêm: IELTS Speaking Part 3 là gì – Các dạng câu hỏi và cách triển khai câu trả lời

Phương pháp quy nạp trong việc phát triển câu trả lời Speaking

Khái niệm

Phương pháp quy nạp trái ngược với phương pháp diễn dịch, là đi phân tích các chi tiết và khái niệm riêng nhằm rút ra các khái niệm chung, thông qua quan sát, nghiên cứu các đối tượng, sự việc nhằm tìm ra các thuộc tính, đặc điểm chung của chúng.

Thật vậy, phương pháp quy nạp trong một đoạn văn thường có cấu trúc đi từ các luận điểm, luận cứ rồi chốt lại vấn đề bằng một câu kết luận. Còn trong ngôn ngữ nói, phương pháp này cũng có thể áp dụng khi người học chưa có cái nhìn tổng quan hoặc chưa có ý tưởng khái quát về vấn đề được nhắc đến trong câu hỏi. Người học sẽ đi phân tích từ các chi tiết, các đối tượng thuộc sự vật, sự việc được nhắc đến trước rồi mới đưa ra kết luận về chúng.

Cách áp dụng trong việc phát triển câu trả lời

Người học có thể áp dụng phương pháp này trong câu trả lời theo cấu trúc như sau:

 • Các câu diễn giải: phân tích về các đối tượng nằm trong sự vật, sự việc trong câu hỏi. (Người học cũng nên sử dụng các từ nối giúp cho các luận điểm được kết nối với nhau một cách mạch lạc).
 • Câu kết luận: chốt lại vấn đề từ những luận điểm đã nêu ở trên.

Ví dụ: As a result/ consequently…

Thực hành trong một số câu hỏi Speaking part 3

Do you think it is safe to shop online?

Các câu diễn giải, phân tích:

 • Well, as many people buy goods from websites who are not reputable, they are more likely to purchase fake goods that have poor quality. If these types of products are food, people’s health could be adversely affected.
 • Moreover, online shoppers may be stolen personal information by hackers.

Câu kết luận: As a result, I don’t think it is quite safe to shop on the Internet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *