Cách Paraphrase trong IELTS

Cách Paraphrase trong IELTS

I. Paraphrase là gì ?

 • Paraphrase là viết lại câu với nghĩa không đổi bằng cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc khác để viết lại (ý nghĩa của chúng phải được giữ nguyên).
 • Với những người học IELTS, kỹ năng paraphrase là kĩ năng rất quan trọng và cần thiết để đạt điểm cao. Kĩ năng giúp bạn trong cả 4 kỹ năng, đặc biệt là trong bài Writing và Speaking

 

 

 • Tuy nhiên, IELTS TUTOR lưu ý nếu bạn paraphrase và lạm dụng bị sai sẽ khiến cho câu trở bị hiểu theo 1 hướng khác làm bạn mất điểm.

II. Tầm quan trọng của paraphrase trong IELTS

Kĩ năng paraphrase sẽ giúp bạn trong cả 4 kỹ năng của IELTS.

 • Listening: đáp án được paraphrase từ nội dung bài nghe nhằm gây khó khăn cho người thi, thì bạn phải quen với kỹ năng paraphrase để làm bài tốt.
 • Reading: cũng như Listening, câu hỏi sẽ không bao giờ viết y nguyên từ ngữ, cấu trúc như trong đoạn văn, mà nó sẽ được paraphrase lại.
 • Writing: trong cả bài viết Task 1 và 2, phải paraphrase lại đề bài, không thể viết y lại được.
 • Speaking: cần dùng từ ngữ khác, cấu trúc khác để nhắc lại đề, nếu bạn lặp lại y như examiner thì chắc chắn điểm bạn sẽ không cao.

III. Cách Paraphrase hiệu quả

1. Dùng từ đồng nghĩa

1.1. Định nghĩa

 • Paraphrase bằng synonym, nghĩa là đổi từ này thành từ khác đồng nghĩa, ví dụ thay vì dùng affect thì dùng influence.
 • Mà muốn biết cách paraphrase sao cho chuẩn thì phải tra từ điển synonym:
 • Đây là phương pháp đơn giản nhất, để dùng phương pháp này bạn cần phải có vốn từ vựng dồi dào, đặt biệt là những từ có nghĩa giống nhau.

1.2. Các từ đồng nghĩa thường gặp

 • Beautiful = good – looking = attractive = gorgeous = appealing = charming: xinh đẹp
 • Smart = intelligent = clever = brilliant: thông minh
 • Big = huge = enormous = vast: to lớn
 • Increase = raise = rise = go up: tăng lên
 • Boy = male = men: con trai

1.3. IELTS TUTOR xét ví dụ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ví dụ 1: 
  • More than half of the peole who attented this course thought it was great =The majority of the people who went to this course thought it was amazing
 • Ví dụ 2: 
  • What kinds of personalities do you hate? => There are some character traits that I don’t really like…..
 • Ví dụ 3:
  • Most of the people who participated in Hanoikids thought that it was great ==> A majority of the participants who took part in Hanoikids claimed that it was amazing.
   • Most = Many = A majority of
   • People = Participants
   • Participate = take part in = join = engage in = enter in
   • Think = claim = suppose
   • Great = wonderful = amazing
 • Ví dụ 4:
  •  ​Using renewable sources could stop people from destroying the rainforests ==> Using alternative sources such as solar energy and wind power can deter people from damaging the rainforests.
   • Renewable = alternative
   • Stop = deter/ prevent SB from doing ST hoặc halt people from doing ST
   • Destroying = damaging
 • Ví dụ 5:

Strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents

 • Strict IELTS TUTOR có thể  paraphrase thành harsh / stringent / severe / strong
 • Punishments IELTS TUTOR có thể  paraphrase thành penalties
 • Driving offences  IELTS TUTOR có thể  paraphrase thành traffic law violation / breaking the law
 • Reduce traffic accidents IELTS TUTOR có thể  paraphrase thành  decrease / diminish / curb / relieve the severity of road accidents

1.4. Lưu ý

IELTS TUTOR Lưu ý :

 • Không nên paraphrase lại tất cả các từ sẽ rất rối, chỉ paraphrase những chỗ cần paraphrase
 • Trong IELTS WRITING TASK 1, nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy, dẫn đến bóp méo, gây khó hiểu và biến đổi nghĩa của cả category
 • Điểm quan trọng của Paraphrase là các bạn phải học nhiều Synonym nhé!
 • Điểm quan trọng tiếp theo, khi các bạn đã biết từ synonym của từ muốn Paraphrase rồi, cần phải biết cách dùng các Collocation của những từ đó nhé

2. Dùng từ trái nghĩa

Cũng giống như các dùng từ đồng nghĩa, khác với cách trên là bạn dùng từ nghĩa và thêm 1 từ phủ định: not, less …. để paraphrase

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • People who do not graduate from university may find it hard to get a good job

-> It may not be easy for people without a university degree to get a good job

3. Thay đổi word form

IELTS TUTOR có giải thích rất kĩ word form là gì nhớ đọc kĩ

 • Bạn có thể paraphrase câu lại bằng cách thay đổi dạng của từ như động từ thành danh từ, danh từ thành tính từ, biến verb thành cụm danh từ….
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ về word form:
   • Beautiful (adj) → Beauty (N), Beautify (V), Beautifully (adv)
   • Strong (adj) → Strength (N), Strengthen (V), Strongly (adv)
   • Object (V) → Objection (N), Objective (Adj), Objectively (adv)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To encourage people from other countries to immigrate

⇒ to encourage foreign immigrants

 • What are some sports that are becoming more popular in your country?

⇒ Well I suppose there are several sports that are gaining in popularity

 • The divorce affected every aspect of her life.

⇒ The divorce has a negative/adverse influence/effect on every aspect of her life.

 • When people overeat fast food, they can become obese.
  • Overeat (V) → Overeating (N)
  • Obese (Adj) → Obesity (N)

⇒ The overeating of junk food can leads to obesity.

 • There are a lot of reasons why people should change their jobs frequently.
  • Change (V) → Change (N)
  • Frequently (adv) → Frequent (adj)

⇒ There are many reasons why people should make frequent changes in their jobs.

 • Strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents
  • Nếu dùng phương pháp Word form có thể biến đổi thành như sau:
   • Strict punishment IELTS TUTOR có thể paraphrase thành strict forms of punishments
   • Driving offences ELTS TUTOR có thể paraphrase thành the commission of driving offences
   • Reduce traffic accidents IELTS TUTOR có thể paraphrase thành reduce the number / severity of traffic accidents

4. Thay đổi chủ ngữ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

1. Do you think your city is a good place to live?

=> I think Da Nang is good place at all to settle down.

2. Do you like action movies?

-> Yes, they are really to my taste

3. Why do you think that “Big parks” have some advantages?

=>There are some advantages of big parks. Firstly, these places allow many people to go there to exercise and socialise.

4. What problems that big cities are facing?

=>Many big cites are facing overpopulationThis problem can lead to some others issue such as air pollution and traffic congestion

5. Thay đổi thứ tự từ trong câu

5.1. Thế nào là thay đổi trật tự từ

 • Trong một câu văn nếu có hai mệnh đề, sẽ có thể “paraphrase” bằng cách thay đổi trật tự (thứ tự) của hai mệnh đề này.

5.2. IELTS TUTOR xét ví dụ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Raising a child can be a challenging task

→ Raising a child can be a task which is challenging

 • Because it rains, she decides not to go to school.

→ She decides not to go to school because it rains.

5.3. Cách thay đổi trật tự từ trong câu

5.3.1. Mối quan hệ nguyên nhân – kết quả

IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ về mối quan hệ nguyên nhân – kết quả trong tiếng anh, nhớ tham khảo kĩ

IELTS TUTOR xét ví dụ :

Because going by bike does not harm the environment like other forms of transport, many people choose to cycle.

→ Many people choose to go by bike because this method does not harm the environment like other forms of transport.

5.3.2. Mối quan hệ tương phản – đối lập

IELTS TUTOR xét ví dụ :

Going by bike does not harm the environment like other forms of transport, but a majority of people do not like this method

→ A majority of people do not choose to go by bike while this method does not harm the environment like other forms of transport.

5.3.3. Mối quan hệ điều kiện

Các cấu trúc trong mối quan hệ điều kiện mà IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ :

 If it rains, she will not go to school.

→ She will not go to school if it rains.

6. Chuyển câu chủ động sang bị động & ngược lại

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • People say that air pollution caused by cars factories.

⇒ Air pollution is said to be caused by car factories

 • People say that….

⇒ It is widely known that…

 • A magazine shows that…

⇒ It is scientifically shown that

 • The dog hit the boy yesterday.

→ The boy was hit by the dog yesterday.

 • There are some reasons why the government should ban smoking.

⇒ There are some reasons why smoking should be banned by the government.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • “That means, the people will commit crimes like drug trafficking and smuggling …”
  •  “That means, more crimes, like drug trafficking and smuggling, will be committed …(Điều đó có nghĩa, người dân sẽ phạm tội như buôn lậu ma túy và buôn lậu …)

7. Dùng chủ ngữ giả

Chúng ta sẽ thêm chủ ngữ giả “it” vào đầu câu, sau đó viết lại câu gốc

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • People say IELTS TUTOR is one of the best English online courses

-> It is said that IELTS TUTORis one of the best English Online courses

 • I liked marzipan the best among various types of pies

-> It was marzipan that I liked the best among various types of pies.

8. Thay đổi cấu trúc câu với for / to (chỉ mục đích) & mệnh đề quan hệ

Strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents

 • Nếu dùng phương pháp chuyển cấu trúc câu với for / to sẽ có thể paraphrase như sau:
  • Strict punishments for driving offences IELTS TUTOR có thể paraphrase thành:
   • stricter ways to punish drivers who violate the traffic laws
   • The introduction of / imposing stringent forms of penalties for traffic law offenders
  • Key to reducing traffic accidents IELTS TUTOR có thể paraphrase thành:
   • Optimal measure / approach to diminish the number of accidents (that are) on the roads

9. Dùng “Not” (đổi về phủ định)

Strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents

 • Nếu dùng phương pháp chuyển về phủ định IELTS TUTOR sẽ paraphrase được như sau:
  • Strict punishments for driving offences sẽ được IELTS TUTOR paraphrase thành harsh penalties for those who do not obey / respect / have no respect for the traffic laws
  • Key to reducing traffic accidents sẽ được IELTS TUTOR paraphrase thành the solution to prevent the road traffic fatality rates from soaring

10. Học thêm các cách tránh lặp từ

IELTS TUTOR có hướng dẫn các cách tránh lặp từ nhớ tham khảo kĩ

11. Dùng từ As

Teamwork skills play an important role in school success.

⇒ The ability to work together AS A TEAM plays an important role in success at school

Shopping has benefits if the whole family goes together

⇒ To a certain extent, shopping has benefits if they go together AS A FAMILY

He wants to get a job, which is related to English language teaching.

⇒ He is applying for a job AS AN ENGLISH LANGUAGE TEACHER.

Schools should introduce arts subjects

⇒ Arts subjects should be included AS PART OF the school

Many schools are trying to make best use of technology. This is part of a plan to cut expenses

⇒ Many schools are trying to make best use of technology AS PART OF A PLAN to cut expenses.

The government has launched many educational campaigns. The purpose of these campaigns is to raise public awareness of environmental issues.

⇒ The government has launched many educational campaigns AS A WAY TO raise public awareness of environmental issues.

12. Kết hợp các phương pháp

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Ví dụ 1

There are some reasons why the government should ban smoking.

 • Dựa vào nguyên tắc chuyển bị động sang chủ động

→ There are some reasons why smoking should be banned by the government.

 • Kết hợp nguyên tắc thay đổi dạng từ:

→ There are some reasons why a ban on smoking should be imposed in public places.

 • Sử dụng nguyên tắc dùng từ đồng nghĩa :

→ There are several causes why a ban on smoking should be imposed in public places.

 • Cuối cùng là nguyên tắc thay đổi trật tự của mệnh đề

→ A ban on smoking should be imposed in public places because of some causes.

Ví dụ 2

Many women are choosing to have children when they are older

 • Many a large number
 • choose  opt
 • when they are older later in life

A large number of women are opting to have children later in life

 • There is a tendency for smb to do sth

Sau cuối cùng IELTS TUTOR sẽ có câu hoàn thiện sau khi paraphrase:

There is an increasing tendency for women to have children later in their lives

Ví dụ 3

The government should create more employment opportunities for young people

It is important for the government to create more employment opportunities

There is a need for the government to create more employment opportunities.

With the labour market becoming more competitive, the government should create more employment opportunities

 Creating more employment opportunities for young people should be done by the

government

 As the labour market becomes more competitive, the government should create more employment opportunities for young people.

Có thể thêm It is thought by some people that / It is sometimes argued that để trở thành 1 nhận định

Ví dụ 4

If children gain effective communication skills at school, they are more likely to be successful in their future careers.

 • children gain effective communication skills effective communication skills
 • they will be more likely to be successful in their future careers career success

Effective communication skills gained from schools may contribute to career success later in life

The communication skills children gain at school may affect how successful they are in their future careers

IV. Công cụ paraphrase hiệu quả

 đã tổng hợp kĩ các công cụ có thể hỗ trợ paraphrase tốt, nhớ đọc kĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *