02. 4 Giá Trị Và 12 Nguyên Lý của Agile

4 Giá Trị Của AGILE

 • Con người và sự tương tác với nhau quan trọng hơn quá trình và công cụ
 • Phần mềm hoạt động được quan trọng hơn là viết tài liệu đầy đủ
 • Hợp tác với khách hàng quan trọng hơn là đàm phán hợp đồng
 • Đáp ứng với thay đổi quan trọng hơn là làm theo kế hoạch

Mặc dầu các nội dung vế bên phải cũng có ý nghĩa, chúng tôi coi trọng các giá trị ở vế bên trái hơn.

 • Individuals and Interactions over processes and tools
 • Working software over comprehensive documentation
 • Customer collaboration over contract negotiation
 • Responding to change over following a plan

While there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

 

 1. Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là thỏa mãn khách hàng thông qua bàn giao sớm và thường xuyên phần mềm có giá trị.
 2. Hoan nghênh sự thay đổi yêu cầu, dù là sự thay đổi muộn trong quá trình phát triển. Các quá trình Agile làm cho sự thay đổi trở thành ưu thế cạnh tranh của khách hàng.
 3. Bàn giao phần mềm hoạt động được một cách đều đặn, với độ dài một chu trình bàn giao từ vài tuần đến vài tháng, và chu trình ngắn thì tốt hơn là dài.
 4. Nhân sự nghiệp vụ và các chuyên viên phát triển phải làm việc cùng nhau hằng ngày trong suốt quá trình dự án.
 5. Hãy xây dựng dự án chung quanh các cá nhân có động lực làm việc, cung cấp môi trường và sự hỗ trợ cần thiết cho họ và hãy tin tưởng họ sẽ làm tốt công việc.
 6. Phương pháp hiệu quả nhất để chuyển tải thông tin đến và trong nội bộ một team là các cuộc đối thoại trực tiếp.
 7. Phần mềm hoạt động được là thước đo cao nhất của tiến trình công việc.
 8. Agile thúc đẩy sự phát triển bền vững. Nhà tài trợ, developers và người sử dụng cần đạt đến khả năng duy trì một nhịp độ bàn giao sản phẩm đều đặn và kéo dài liên tục.
 9. Sự liên tục chú ý vào chất lượng/kỹ năng cao về kỹ thuật và thiết kế tốt sẽ tăng cường tính linh hoạt của đội ngũ dự án.
 10. Sự đơn giản hóa – tức là nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc không cần phải làm – là rất quan trọng.
 11. Những kiến trúc, yêu cầu và thiết kế tốt nhất sẽ nảy sinh từ những team dự án tự quản.
 12. Theo định kỳ team sẽ phản ánh và thảo luận với nhau về các biện pháp để công việc hiệu quả hơn, và sau đó tự điều chỉnh hành vi của team một cách tương ứng.

Theo 12 Agile Principles

 1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
 2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer’s competitive advantage.
 3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
 4. Business people and developers must work together daily throughout the project.
 5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and the support they need, and trust them to get the job done.
 6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
 7. Working software is the primary measure of progress.
 8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
 10. Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.
 11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
 12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *