KHAI GIẢNG

 

LỚP HỌC ĐỊA ĐIỂM / LỚP HỌC KHAI GIẢNG
 QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ PMP

https://topasspmp.com/quanlyduan/

ONLINE  & OFFLINE

https://zalo.me/g/rjjuql432

https://zalo.me/g/fmdkyf327

https://zalo.me/g/bvhdyt371

https://zalo.me/g/uknwvm943

https://zalo.me/g/pzxnyl323 

    Tháng 03 – 2024
CHỨNG CHỈ CÔNG TRÌNH XANH LEED GA

https://topasspmp.com/chung-chi-quoc-te-leed/

ONLINE  & OFFLINE

https://zalo.me/g/cfhuzr141

 Tháng 03 – 2024
NET ZERO CARBON

(Doanh nghiệp)

ONLINE & OFFLINE

https://zalo.me/g/cfhuzr141

Tháng 03-2024
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

https://topasspmp.com/construction-project-management/

ONLINE  & OFFLINE

https://zalo.me/g/rjjuql432

Tháng 03- 2024
TIẾNG ANH XÂY DỰNG

https://topasspmp.com/construction-project-management/

ONLINE  & OFFLINE

https://zalo.me/g/mdotjo328

https://zalo.me/g/nnhrpl737

Tháng 03 – 2024
TIẾNG ANH IELTS 

https://topasspmp.com/construction-project-management/ 

ONLINE  & OFFLINE

https://zalo.me/g/mdotjo328

https://zalo.me/g/nnhrpl737

  Tháng 03 – 2024