KHAI GIẢNGLỚP HỌC ĐỊA ĐIỂM KHAI GIẢNG
 QUẢN LÝ DỰ ÁN – PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL – PMP® ONLINE

https://zalo.me/g/fmdkyf327

https://topasspmp.com/e-learning/pmp-e-learning/

    Tháng 10 – 2022
 

QUẢN LÝ DỰ ÁN – PMI-ACP®

 

ONLINE

https://topasspmp.com/e-learning/acp/

https://zalo.me/g/pzxnyl323

    Tháng 10 – 2022
 

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

 

https://zalo.me/g/uknwvm943 Tháng 10 – 2022
LUYỆN GIẢI ĐỀ THI PMP®

 

ONLINE

https://zalo.me/g/yaephb983

https://topasspmp.com/e-learning/pmp-e-learning/

    Tháng 10 – 2022
TIẾNG ANH XÂY DỰNG https://zalo.me/g/mdotjo328 Tháng 10 – 2022
 

TIẾNG ANH IELTS – XÂY DỰNG

 

ONLINE

https://zalo.me/g/mdotjo328

    Tháng 10 – 2022
 

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ PMP® (Ms-Project &Kanban)

 

https://zalo.me/g/bvhdyt371   Tháng 10 – 2022
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

 

ONLINE

https://zalo.me/g/eohahb382

https://topasspmp.com/e-learning/chung-chi%cc%89-hanh-nghe-xay-du%cc%a3ng/

      Tháng 10 – 2022