KHAI GIẢNG

https://t.me/congdongxaydung

LỚP HỌC ĐỊA ĐIỂM / LỚP HỌC KHAI GIẢNG
 QUẢN LÝ DỰ ÁN PMP

https://topasspmp.com/quanlyduan/

ONLINE

https://zalo.me/g/rjjuql432

https://zalo.me/g/fmdkyf327

https://zalo.me/g/bvhdyt371

https://zalo.me/g/uknwvm943

https://zalo.me/g/pzxnyl323 

    Tháng 02 – 2023
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

https://topasspmp.com/construction-project-management/

ONLINE

https://zalo.me/g/rjjuql432

https://zalo.me/g/uknwvm943

Tháng 02 – 2023
TIẾNG ANH XÂY DỰNG

https://topasspmp.com/construction-project-management/

ONLINE

https://zalo.me/g/mdotjo328

https://zalo.me/g/nnhrpl737

Tháng 02 – 2023
TIẾNG ANH IELTS – XÂY DỰNG

https://topasspmp.com/construction-project-management/ 

ONLINE

https://zalo.me/g/mdotjo328

https://zalo.me/g/nnhrpl737

    Tháng 02 – 2023
QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ  (MS-PROJECT &KANBAN)

https://topasspmp.com/dao-tao-ca-nhan/ms-project-kanban/

ONLINE

https://zalo.me/g/rjjuql432

  Tháng 02 – 2023
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

https://topasspmp.com/e-learning/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/

ONLINE

https://zalo.me/g/eohahb382

      Tháng 02 – 2023
CHỨNG CHỈ CÔNG TRÌNH XANH LEED GA

https://topasspmp.com/chung-chi-quoc-te-leed/

ONLINE

https://zalo.me/g/cfhuzr141

      Tháng 02 – 2023
BÀN GIAO & VẬN HÀNH TÒA NHÀ

https://topasspmp.com/construction-project-management/

ONLINE

https://zalo.me/g/pzxnyl323

Tháng 02 – 2023
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

https://topasspmp.com/construction-project-management/

ONLINE

https://zalo.me/g/rjjuql432

Tháng 02 – 2023