32. Cách dùng động từ to be + to infinitive

Cách dùng động từ to be + to infinitive

Be + infinitive

– Nó được dùng để truyền đạt những mệnh lệnh hoặc những chỉ dẫn ttừ người thứ nhất qua người thứ 2 tới người thứ 3.

Ví dụ:

No one is to leave this building without the permission of the police.

(không ai được phép rời toà nhà này mà không được phép của cảnh sát).

He  is to stay here until we return.

(nó phải ở lại đây cho tới khi bọn tao quay lại).

– Dùng với mệnh đề if mang tính bắt buộc hoặc mệnh lệnh.

Ví dụ:

Something must be done quickly if extinct birds are to be saved

He said if he fall asleep at the wheel, we were to wake him up.

– để truyền đạt một dự định.

Ví dụ:

She is to be married next month.

(cô ấy sẽ cưới vào tháng tới)

The expedition is to start in a week’s time.

Cấu trúc này rất thông dụng trong báo chí và nếu nó là tựa đề báo thì người ta bỏ be đi để tiết kiệm chỗ.

Ví dụ:

The Prime Minister is to make a statement tomorrow.

= The Prime Minister to make a statement tomorrow.

– Was/ were + infinitive

Để diễn đạt 1 ý tưởng về số mệnh.

Ví dụ:

They said good bye without knowing that they were never to meet again.

(họ chia tay nhau mà không biết rằng sẽ chẳng bao giờ họ gặp lại nhau)

– To be about to + verb = near future = to be in the point of Ving.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: