94. Từ Nối Chỉ Sự Tuần Tự Của Ý – Sequencing Ideas

Linking Words – Sequencing ideas

Từ nối Sequencing Ideas là kiểu từ nối để đánh dấu thứ tự của các ý.

Các Linking Words – Sequencing ideas bao gồm:

 • Firstly/First: Đầu tiên
 • Secondly/Second: Thứ hai
 • Thirdly/Third: Thứ ba
 • To begin with: Đầu tiên là, để bắt đầu
 • Following: Tiếp theo
 • Following this: Theo sau đó
 • Afterwards: Sau đó
 • After: Sau
 • After this/that: Sau đó
 • Then: Sau đó – and ….., then….
 • Simultaneously: Đồng thời
 • During: Trong khi
 • Finally: Cuối cùng
 • Lastly: Cuối cùng
 • As soon as: Ngay khi
 • Above all: Trên hết
 • First and foremost: Đầu tiên và quan trọng nhất
 • Last but not least: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng
 • Meanwhile: Trong khi đó
 • At the same time: Đồng thời
 • Previously: Trước đây
 • On the one hand: Một mặt
 • On the other hand: Mặt khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: