89. Câu Ghép

03c. Câu Ghép – Chỉ Câu Ghép Có Dấu Chấm Phẩy – 2 mệnh đề độc lập ý khác nhau a.;chấm phẩy -b. ,liên từ đẳng lập -c. ;trạng từ liên kết,

01. Là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, diễn tả các ý chính có tầm quan trọng ngang nhau

01a. 2 Mệnh Đề là Hơn 2 động từ, 2 chủ ngữ cùng hay khác nhau

01b. Là 2 ý hoàn toàn khác nhau

02. Sử dụng dấu chấm phẩy – The bus was very crowded; I had to stand all the way

03. Sử dụng dấu phẩy và một liên từ đẳng lập -The bus was very crowded, so I had to stand all the way

03a. 6 Liên Từ Đẳng Lập Dùng Cho Câu Ghép – FANBOYS

03b. FANBOYS a.For b.And c.Nor d.But e.Or f.Yet g.So -And,But,Or,So

03c. Computers are important, but they can be dangerous too

03e. S+V, and SV. SV

03f. S+V, and S+V, so S+V – 03f. S+V, and S+V, and then S+V để diễn tả tiếp nối ý

04. Sử dụng dấu chấm phẩy-trạng từ liên kết-dấu phẩy The bus was very crowded; therefore, I had to stand

04.d nối 2 ý độc lập với nhau ;_, vào 1 câu

04.d nối 2 ý độc lập với nhau FANBOY ;_, vào 1 câu

04b. Trạng Từ Liên Kết – Therefore, However, Nevertheless

04c. Trạng Từ Liên Kết Therefore luôn đứng câu ghép nối

04e. Trạng từ liên kết có thể đứng đầu câu sau để nối ý giữa 2 câu

04f. Trạng từ liên kết ko ở câu PHỨC(mà phải là Liên từ phụ thuộc )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: