86. Các thành phần trong tiếng Anh

01. Morphemes (3) – Root Morphemes – Prefixes – Sufixes

02. Words (9) – Noun – Pronoun – Verb – Adj – Adv – Preposition – Conjunction – Determine – Interjection

03. Phrases (5) Cụm Từ-Noun Phrase-Verb Phrase-Adj Phrase-Adv Phrase-Preposition Phrase

Verb Phrase – Làm Động Từ Trong Câu

Adj Phrase – Làm Bổ Ngữ Trong Câu

Adv Phrase – Làm Trạng Ngữ Trong Câu

04. Clauses Mệnh Đề S + V (2) – Independent Clause – Dependent Clause

05. Sentences (4) – Simple Sentences – Compound Sentences – Complex Sentences – Compound Complex Sentence

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: