82. Tóm tắt các cách Paraphrase trong IELTS:

Tóm tắt các cách Paraphrase trong IELTS:

  • 1. Chủ ngữa giả There is / It is
  • 2. Lôi V-ing + Noun lên làm chủ ngữ (ý nghĩa nó là hành động)
  • 3. Lôi danh từ lên làm chủ ngữ, sử dụng từ đồng nghĩa để viết trại trại lại ý câu ban đầu
  • 4. Đưa tân ngữ lên làm câu bị động
  • Về link ý: câu đầu đang nói về Benefit thì câu sau link ý cũng phải nói về Benefit – Câu đầu nói về ý gì thì câu sau phải nói tiếp ý đó là link ý
  • Chuyển ý: Đưa chủ ngữ lên vd another benefit để nó có link với ý đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *