81. Sự kết hợp của các danh từ, động từ và tính từ với các giới từ

1.     Sự kết hợp của các danh từ, động từ và tính từ với các giới từ

Rất nhiều danh từ, động từ, và các tính từ  được đi kèm với các giới từ nhất định. Tuy nhiên, cũng có  nhiều ngoại lệ. Sau đây sẽ liệt kê một số danh từ, động từ, và tính từ mà chúng thường xuyên  hiện diện với các giới từ kèm theo.

Nouns + prepositions

equivalent of

quality of

pair of

number of

reason for

sample of

example of

exception for

possibility of

Các danh từ cho trong bảng sau có thể đi với hoặc for hoặc of.

fear method hatred need means

Ví dụ:

The quality of this photograph is poor.

I saw a sample of her work and was quite impressed.

They have yet to discover a new method of/ method for  analyzing this information.

Động từ + giới từ.

Decide on

detract from

emerge from

participate in

confide in

plan on

engage in

escape from

remove from

pay for

depend on

approve of

succeed in

mingle with

rely on

Chú ý: Không được nhầm lẫn giữa to của một động từ nguyên thể với giới từ to.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: