79. Cách sử dụng giới từ.

1.     Cách sử dụng giới từ.

Việc sử dụng giới từ là rất khó vì hầu hết các khái niệm về giới từ đều có những ngoại lệ. Cách tốt nhất để học chúng là minh hoạ bằng hình ảnh xem chúng thực hiện chức năng như thế nào so với các giới từ khác và để học những ứng dụng chung nhất định và những thành ngữ sử dụng các giới từ khác nhau.

Sơ đồ dưới đây sẽ đem lại cho bạn 1 ý niệm chung về cách sử dụng giới từ. Tuy nhiên, nó không giúp được bạn hiểu những thành ngữ chứa giới từ nhất định. Đối với những thành ngữ mà tự nó không nói lên nghĩa của nó thì nghĩa của nó sẽ phải học thuộc. Nghiên cứu các câu ví dụ để hiểu nghĩa của mỗi thành ngữ. Các giới từ và thành ngữ này rất quan trọng trong tất cả các phần của TOEFL.

1.1     During – trong suốt (hành động xảy ra trong một quãng thời gian)

during      for + time (chỉ trạng thái).

Ví dụ:

During our vacation, we visited many relatives across the country.

During the summer, we do not have to study.

1.2     From (từ) >< to (đến).

Dùng cho thời gian và địa điểm.

From    a time   to   a time

a place         a place

He lived in Germany from 1972 to 1978.

We drove from Atlanta to New York in one day.

From time to time : thỉnh thoảng, đôi khi.

Ví dụ:

We visit the art museum from time to time.

1.3     Out of (ra khỏi) >< into (di vào)

 • be (run) out of + danh từ : hết, không còn.
 • be out of town : đi vắng.

Mr. Adams cannot see you this week because he is out of town.

 • be out of date (cũ, lỗi thời) >< be up to date (mới, cập nhật, hợp thời)

Don’t use that dictionary. It is out of date. Find one that is up to date.

 • be out of work : thất nghiệp.

I have been very unhappy since I have been out of work.

 • be out of the question : không thể được.

Your request for an extension of credit is out of the question.

 • be out of order: hỏng.

We had to use our neighbour’s telephone because ours was out of order.

1.4     by

 • Động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua.
 • Động từ tĩnh + by = ở gần, ở bên.
 • by + thời gian cụ thể : trước lúc.

Ví dụ: We usually eat supper by six o’clock in the evening.

 • By được dùng trong câu bị động để chỉ ra chủ thể gây hành động.

Ví dụ: Romeo and Juliet was writen by William Shakespeare.

 • By + phương tiện giao thông (bus/ plane/ train/ car/ ship/ bike).

Ví dụ: We traveled to Boston by train.

 • By then : trước lúc đó.

Ví dụ: I will graduate from the university in 1997. By then, I hope to have found a job.

 • By way of = via : theo đường.

Ví dụ: We are driving to Atlanta by way of Baton Rouge.

 • By the way : 1- tình cờ.

Ví dụ: By the way, I’ve got two tickets for Saturday’s game. Would you like to go with me?

2- nhân đây, tiện đây.

 • By far + tính từ so sánh : (dùng để nhấn mạnh).

Ví dụ: This book is by far the best on the subject.

 • By accident / by mistake : tình cờ. >< on purpose (cố tình).

Ví dụ: Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer by accident.

1.5     In (ở trong, ở tại) – nghĩa xác định hơn at

 • In a room/ building/ drawer/ closet : bên trong …

Ví dụ: Your socks are in the drawer.

 • In + năm/ tháng.

Ví dụ: His birthday is in April. I will begen class in 1998.

 • In time : đúng giờ -vừa vặn.

Ví dụ: We arrived at the airport in time to eat before the plane left.

 • In the street: dưới lòng đường.

Ví dụ: The children were warned not to play in the street.

 • In the morning / afternoon/ evening : vào buổi sáng/ buổi chiều/ buổi tối.

Ví dụ: I have a dental appointment  in the morning, but I will be free in the afternoon.

 • In the past/ future: trong quá khứ/ tương lai.

Ví dụ: In the past, attendance at school was not compulsory, but it is today.

 • In future : từ nay trở đi.

Ví dụ: I will spend much time on learning English in future because the TOEFL test is coming.

 • In the beginning/ end. : thoạt đầu/ rốt cuộc = at first/ at last.

Ví dụ: Everyone seemed unfriendly in the beginning but in the end everyone made friends.

 • In the way : chắn ngang lối, đỗ ngay lối.

Ví dụ: He could not park his car in the driveway because another car was in the way.

 • Once in a while : thỉnh thoảng, đôi khi.

Ví dụ: Once in a while, we eat dinner at Chiness restaurant.

 • In no time at all: trong nháy mắt, trong 1 thoáng.

Ví dụ: George finishes his assignment in no time at all.

 • In the meantime = meanwhile : trong lúc đó.

Ví dụ: We start school in several weeks, but in the meantime, we can take a trip.

 • In the middle : ở giữa (địa điểm).

Ví dụ: Grace stood in the middle of the room looking for her friend.

 • In the army/ air force/ navy. Trong quân đội/ trong không lực/ trong hải quân.
 • In the + số thứ tự + row : ở hàng ghế thứ.

Ví dụ: We are going to sit in the fifteen row of the auditorium.

 • In the event that : trong trường hợp.

Ví dụ: In the event that you win the prize, you will be notified by mail.

 • In case : để phòng khi, để ngộ nhỡ.

Ví dụ: I will give you the key to the house so you will have it in case I arrive a little late.

 • Be/ get in touch/ contact with : tiếp xúc, liên lạc, gặp gỡ với ai.

Ví dụ: It’s very difficult to get in touch with Jenny because she works all day.

1.6     on

 • On + thứ trong tuần/ ngàytrong tháng.

Ví dụ: I will call you on Thursday. His birthday is on February 3.

 • On + a/the + phương tiện giao thông (bus/ plane/ train/ ship/ bike).

Ví dụ: It’s two late to see Jane; she’s already on the plane. I came to school this morning on the bus.

 • On a street : ở tại phố.

Ví dụ: I lives on 1st Ngọc khánh.

 • On + the + số thứ tự + floor: ở tầng thứ.

Ví dụ: My girlfriend lives on the fourth floor of an old building by my house.

 • On time : đúng giờ (bất chấp hoàn cảnh bên ngoài).

Ví dụ: Despite the bad weather, our plane left on time.

 • On the corner (of two street) : góc giữa 2 phố.

Ví dụ: My house is on the corner of Ngọc khánh street and Trộm cướp street.

 • On the sidewalk : trên vỉa hè.

Ví dụ: Don’t walk in the street, walk on the sidewalk.

 • On the way : trên đường tới >< on the way back to: trên đường trở về.

Ví dụ: We can stop at the grocery store on the way to their house.

 • On the right/ left : ở bên trái/ bên phải.

Ví dụ: Paul sits on the left side of the room and Dave sits on the right.

 • On television/ (the) radio: trên truyền hình/ trên đài phát thanh.

Ví dụ: The president’s “State of the Union Address” will be on television and on the radio tonight.

 • On the telephone (on the phone): nói trên điện thoại, gọi điện thoại, nhà có mắc điện thoại.

Ví dụ: Is your house on the telephone ? – nhà cậu có mắc điện thoại không?

Janet will be here soon; she is on the telephone.

 • On the whole = in general : nói chung.

Ví dụ: On the whole, the rescue mission was well executed.

 • On the other hand: tuy nhiên.
 • on the one hand … on the other hand : một mặt … mặt khác.

Ví dụ: The present  perfect aspect is never used to indicate a specific time; on the other hand, the simple past tense is.

 • On sale 1- for sale : có bán, để bán.

2- bán hạ giá.

Ví dụ: The house will go on sale this weekend.

The regular price of the radio is $39.95, but today it’s on sale for $25.

 • On foot: đi bộ.

Ví dụ: My car would not start so I came on foot.

1.7     at – ở tại (thường là bên ngoài, không xác định bằng in)

Ví dụ: Jane is at the bank.

 • At + số nhà.

Ví dụ: George lives at 565 16th Avenue.

 • At + thời gian cụ thể.

Ví dụ: The class begin at 5:15.

 • At + home/ school/ work : ở nhà/ ở trường/ đang làm việc.

Ví dụ: Charles is at work and his roommate is at school. At night, they are usually at home.

 • At + noon/ night: vào ban trưa/ vào ban đêm.

at noon (Mỹ) : đúng 12h trưa.

 • At least : tối thiểu >< at most : tối đa.

Ví dụ: We will have to spend at least two weeks doing the experiments.

 • At once : ngay lập tức.

Ví dụ: Please come home at once.

 • At times : thi thoảng, đôi khi.

Ví dụ: At times, it is difficult to understand him because he speaks too fast.

 • At present/ the moment = now + thời tiếp diễn.

Lưu ý: 2 giới từ trên tương đương với presently nhưng phải cẩn  thận khi sử dụng phó từ này vì ở những vị trí khác nhau sẽ mang những nghĩa khác nhau.

Sentence + presently : Ngay tức thì, chẳng bao lâu.

Ví dụ: She will be here presently : cô ấy sẽ tới đây ngay bây giờ.

Presently + sentence : Ngay sau đó.

Ví dụ: Presently he heard her living home.

Subject + presently + verb : Hiện nay.

Ví dụ: She is presently working on her PhD degree. – Hiện nay cô ấy đang làm luận án tiến sĩ triết học.

Ví dụ: She is studying at the moment.

 • At first : thoạt đầu >< at last : về sau.

Ví dụ: Jane was nervous at first, but later she felt more relaxed.

 • At the beginning/ at the end of : ở đầu/ ở cuối ( dùng cho địa điểm/ thời gian).

Một số thành ngữ đặc biệt dùng với giới từ.

 • On the beach: trên bãi biển.

Ví dụ: We walked on the beach for several hours last night.

 • In place of = instead of : thay cho, thay vì.

Ví dụ: Sam is going to the meeting in place of his brother, who has to work.

Lưu ý: In place of không thay thế được cho instead khi instead đi một mình đứng cuối câu.

Ví dụ: She was supposed to come this morning, but she went to the lab instead.

 • For the most part : chủ yếu.

Ví dụ: The article discuses, for the most part, the possibility of life in other planets.

 • In hopes of + Ving = hoping to + verb = hoping that + sentence.

Ví dụ: John called his brother in hopes of finding somebodyto watch his children.

 • Of course : chắc chắn, tất nhiên.

Ví dụ: If you study the material very thoroughly, you will have no trouble on the examination.

 • Off and on : dai dẳng, tái hồi, từng chập một.

Ví dụ: It rained off and on all day yesterday.

 • All of a sudden: bất thình lình.

Ví dụ: When we were walking through the woods, all of a sudden, we heard a strange sound.

 • For good = for ever : vĩnh viễn, mãi mãi.

Ví dụ: Helen is leaving Chicago for good.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: