72. Cách sử dụng phân từ (V-ing hay V-ed) mở đầu cho mệnh đề phụ

1.     Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ

Trong một câu tiếng Anh có 2 thành phần chung một chủ ngữ người ta có thể sử dụng:

  • phân từ 1 (Verbing) mở đầu cho mệnh đề phụ để cho 2 hành động xảy ra song song,
  • hoặc phân từ 2 mở đầu cho mệnh đề phụ (chỉ bị động),
  • hoặc động từ nguyên thể mở đầu cho mệnh đề phụ ( chỉ mục đích) và
  • ngữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu cho mệnh đề phụ để chỉ sự tương ứng.

Lưu ý: Khi sử dụng loại câu này cần hết sức lưu ý rằng chủ ngữ của mệnh đề chính đồng thời cũng là chủ ngữ của mệnh đề phụ.

Ví dụ:

Incorrect: After jumping out of a boat, the shark bit the man.

(Ta hiểu chủ ngữ thật của động từ  jumping là the man; như vậy, ngay sau dấu phẩy ta phải đề cập tới the man.)

Correct :  After jumping out of the boat, the man was bitten by a shark.

1.1     V+ing mở đầu mệnh đề phụ

Thông thường có 5 giới từ mở đầu cho mệnh đề phụ đứng trước Ving đó là:

By : bằng cách, bởi

after, upon : sau khi

before : trước khi

while : trong  khi

when : khi

Ví dụ:

After preparing the dinner, Michelle will read a book.

= After Michelle finishes preparing the dinner, he will read a book.

By working a ten-hour day four days, we can have a long weekend.

Because we work a ten-hour day four days, we can have a long weekend.

While reviewing for the test, Marcia realised that she had forgotten to study the use of participal phrases.

= While Marcia was reviewing for the test, she realised that she had forgotten to study the use of participal phrases.

Nếu being hoặc having mở đầu câu phụ thì đằng trước chúng ẩn giới từ because.

Ví dụ:

Having a terrible toothache, Felipe had to call his dentist for an appointment.

= Because Felipe had a terrible toothache, he had to call his dentist for an appointment.

Nếu muốn dùng phủ định đặt not trước verbing sau giới từ (xem công thức).

(Preposition) + (not ) +[verb + ing] … + noun +verb …

Nên nhớ rằng thời của hành động ở mệnh đề chính sẽ quyết định thời của hành động ở mệnh đề phụ. Hai hành động xảy ra song song cùng một lúc (công thức trên).

Ví dụ:

Hiện tại:   Practicing her swing everyday, Tricia hopes to get a job as a golf instructor.

Quá khứ : Having a terrible toothache, Felipe called the dentist for an appointment.

Tương lai : Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow morning.

Trong trường hợp hành động của mệnh đề chính lẫn mệnh đề phụ đều xảy ra ở quá khứ mà hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính thì công thức sẽ là:

(not) + having + P2 …, Subject + simple past

Đằng trước có ẩn 2 giới từ becauseafter, việc hiểu 2 giới từ này tuỳ thuộc vào ngữ cảnh của câu.

Ví dụ:

Having finished their supper, the boys went out to play.

(After the boys had finihed their supper, they went out to play.)

Having written his composition, Louie handed it to his teacher.

(After Louie had written his composition, he handed it to his teacher.)

Not having read the book, she could not answer the question.

(Because she had not read the book, she could not answer the question.)

Nếu hành động của mệnh đề phụ ở thể bị động thì công thức sẽ là:

(not) + having been + P2 …, Subject +simple past

Ví dụ:

Having been notified by the court, Melissa reported for jury duty.

(After Melissa had been notified, she reported for jury duty.)

Having been delayed by the snowstorm, Jason and I  missed our connecting flight.

(After we had been delayed by the snowstorm, we missed the connecting flight.)

Not having been notified of the change in meeting times, George arrived late.

(Because George had not been notified of the change in meeting times, he arrived late.)

1.2     Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động

Xuất phát từ cấu trúc trên (ở thể bị động ) người ta bỏ having been đi và chỉ giữ lại Past participle (P2)

Incorrect : Found in Tanzania by Mary Leaky, some archaeologists estimated that the three million year old fossils were the oldest human remains to be discovered.

Correct   : Found in Tanzania by Mary Leaky, the three million year old fossils were estimated to be the oldest human remains to be discovered.

Incorrect : Attacked by an angry mob, the gashes in the boy’s throat were life-threatening.

(Lưu ý rằng attacked có cùng nghĩa với  having been attacked. Chủ ngữ thực của động từ attacked là the boy; vì vậy, việc ám chỉ tới nó phải xuất hiện ngay sau dấu phẩy.)

Correct   : Attacked by an angry mob, the boy suffered life-threatening gashes in his throat.

1.3     Động từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụ

Ví dụ:

Incorrect : To prevent cavities, dental floss should be used daily after brushing one’s teeth.

Correct    : To prevent cavities, one should use dental floss daily after brushing one’s teeth.

1.4     Ngữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu mệnh đề phụ chỉ sự tương ứng.

Ví dụ:

Incorrect : A competitive sport, gymnast has to perform before a panel of judges who use their knowledge to determine which participant will win.

Correct    : In a competitive sport, gymnast has to perform before a panel of judges who use their knowledge to determine which participant will win.

Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng loại mẫu câu này là chủ ngữ của mệnh đề chính phải là chủ ngữ của mệnh đề phụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: