69. Cách sử dụng to say (không có tân ngữ đến -that), to tell (có tân ngữ gián tiếp rồi that)

1.     Cách sử dụng to say, to tell.

Nếu không có một tân ngữ nào mà đến liên từ that ngay thì phải dùng động từ to say.

Subject + say + (that) + subject + verb …

Nhưng nếu có một tân ngữ gián tiếp rồi mới đến liên từ that thì phải dùng to tell.

Subject + tell + inderect object + (that) + subjct + verb …

Ví dụ:

He tells me that he will be very busy today.

Tuy nhiên đằng sau động từ to tell còn có một số tân ngữ trực tiếp dù trong bất cứ tình huống nào.

a story

a joke

Tell         a secret

a lie (lies)

the truth

(the) time

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *