67. Động từ

1.     Những động từ dễ gây nhầm lẫn

Đó là những động từ trong bảng sau:

 

  Nội động từ  
  rise

lie

sit

rose

lay

sat

risen

lain

sat

rising

lying

sitting

 

 
Ngoại động từ
Raise

lay

set

raised

laid

set

raised

laid

set

raising

laying

setting

 

Các động từ này rất dễ gây nhầm lẫn về mặt ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm, cần phân biệt chúng bằng ngữ cảnh trong các câu cụ thể.

To rise – từ dâng lên (động từ này không cần tân ngữ)

Ví dụ:

The sun rises early in the summer.

When the bell rings, the students rise from their seats.

When oil and water mix, oil rises to the top.

Jim rose early so that he could play golf before the others.

It must be late; the moon has risen.

Prices have risen more than ten percent in a very short time.

To raise (smb, sth) – Nâng ai, cái gì lên – Động từ đòi hỏi 1 tân ngữ.

Ví dụ:

The students raise their hands in class.

The weighlifter raises the barbell over it’s head.

The crane raised the car out of the lake.

After studying very hard, John raised his grades substantially.

Mr. Daniels has raised his tenants’ rent another fifteen dollars.

The OPEC have raised the price of oil.

To lie : ở tại , nằm.

– To lie in : ở tại nơi nào.

– To lie down : nằm xuống

– To lie on : nằm trên.

Động từ này rất dễ nhầm lẫn với to lie (nói dối) phải phân biệt nó với to lie trong mẫu câu :  To lie to smb.

Ví dụ:

The university lies in the Western section of town.

If the children are tired, they should lie down for a nap.

Maria Elena lay on the beach for three hours yesterday sunbathing.

( trong câu này hành động sunbath xảy ra song song với việc nằm trên bãi biển nên dùng  sunbathing – như phần lý thuyết ở trên đã trình bày)

The old dog just lay on the grass watching the children at play.

( 2 hành động nằm và xem xảy ra đồng thời nên dùng watching….)

Don’t disturb Mary; she has lain down for a rest.

That old rug had lain in the corner for many years before it was put in the garage.

 

To lay (smth, smb): đặt, để ai đó, cái gì lên trên bề mặt

– To lay on : đặt trên.

– To lay in : đặt vào.

– To lay down : đặt xuống.

Lưu ý: Nguyên thể và hiện tại của động từ này rất dễ nhầm lẫn với thời quá khứ của động từ to lie, cần phân biệt chúng theo ngữ cảnh.

Ví dụ:

Don’t lay your clothes on the bed.

The boy lays his books on the table every day.

The enemy soldiers laid down their weapons and surrendered.

= The enemy soldiers laid down their weapons surrendering.

The children laid their toys on the floor when they had finished using them.

The students had laid their composition on the teacher’s desk before the bell rang.

The nurse laid the baby in crib.

To sit : ngồi

– To sit in : ngồi trong, ngồi ở.

– To sit on : ngồi trên.

– To sit down : ngồi xuống.

Ví dụ:

We are going to sit in the fifth row at the opera.

Bullfight fans sit in the shade because it is cool.

Because the weather was nice, we sat on the patio.

After swimming, Bob sat on the beach to dry off.

Nobody has sat through as many boring lectures as Peter has.

They have sat in the same position for 2 hours.

Lưu ý: Không được nhầm lẫn động từ này với to seat ( có sức chứa, có chỗ ngồi)

Ví dụ: This studium can seat 100.000 people.

To set : đặt để ( tương đương với to put).

Lưu ý : Động từ này rất dễ lẫn phát âm vói simple past của to sit ( sat).

Ví dụ:

The little girl helps her father (to) set the table every night.

The carpenters set their tools in the box at noon and go to lunch.

The botanist set her plants in the sun so that they would grow.

After carrying her son from the car, the mother set him in his crib.

Don’t set the chocolate near the oven or it will melt.

No sooner had they set the roast in the oven, than the electricity went out.

Một số thành ngữ dùng với các động từ này.

 • To lay off (workers, employees) – Dãn thợ, cho nghỉ bớt, cho tạm nghỉ.
 • To set (broken bone) in : bó xương gẫy vào trong …
 • To set one’s arlam for + time: để đồng hồ báo thức vào lúc.

Ví dụ:

I set my alarm for 6 am everyday.

 • To set fire to (smth) : làm cháy.

Ví dụ:

While playing with matches, the children set fired to the sofa.

 • To raise ( plants, animals) for a living: Trồng cây, nuôi gia súc để kiếm sống.

Ví dụ :

That farmer raises chickens for a living.

2.     Một số động từ đặc biệt khác.

Agree to do smth ( Đồng ý làm gì)

Agree to smb’s doing smth (Đồng ý với việc làm gì của ai).

Ví dụ:

He agrees to my leaving early tomorrow morning.

 • Mean to do smth: có ý định làm gì.

Ví dụ:

I mean to get to the top of the mount before sunrise.

 • It means doing smth: bao gồm cả việc làm gì.

Ví dụ:

He is determined to get ticket for Saturday’s game if it means standing in the line all night.

 • Propose to do smth: có ý định làm gì.

Ví dụ:

I propose to start tomorrow.

 • Propose doing smth: Đề nghị làm gì.

Ví dụ:

I proposed waiting until the police came.

 • Go on doing smth: Tiếp tục làm việc gì ( đang bị bỏ dở)

Ví dụ:

He goes on talking about his accident.

 • Go on to do smth: Tiếp tục làm gì (vẫn cùng một chủ đề nhưng chuyển sang một khía cạnh khác).

Ví dụ:

He goes on to tell about his accident on the trip.

He shows the position of the Island on the map and goes on to talk about it’s climate.

 • Try to do smth: cố gắng làm gì.

Ví dụ:

He tries to improve his English.

 • Try doing smth : thử làm gì.

Ví dụ:

They try putting wise netting all around the garden to stop entering of the livestock.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: