64. Lối nói bao hàm – Kết hợp 2 ý trong 1 câu thông qua các thành ngữ

Đó là lối nói kết hợp 2 ý trong câu lại làm một thông qua một số thành ngữ.

1.1     Not only … but also (không những … mà còn)

Các thành phần đi sau 2 thành ngữ này phải tương đương với nhau về mặt ngữ pháp, tức là danh – danh, tính từ – tính từ…

Lưu ý: Thông thường thành phần sau but also sẽ quyết định thành phần sau not only.

Ví dụ:

He is not only handsome but also talented.

                          tính từ                             tính từ

Beth plays not only the guitar but also the violin.

                                 Danh từ                                   danh từ

He writes not only correctly but also neatly.

                                     Adv                              adv

Maria excels not only in mathematics but also in science.

                                        Ngữ giới từ                            ngữ giới từ             

Paul Anka not only plays the piano but also composes music.

                                  Động từ                                       động từ

1.2     As well as (cũng như, cũng như là)

Các thành phần đi đằng trước và đằng sau thành ngữ này phải tương đương với nhau về mặt từ loại theo công thức dưới đây:

Ví dụ:

Robert is talented as well as handsome.

               Tính từ                                      tính từ

Beth plays the guitar as well as the violin.

                      đanh từ                                 danh từ

He writes correctly as well as neatly.

                    phó từ                             phó từ

Marta excels in mathematics as well as in science.

                                Ngữgiới từ                             ngữ giới từ

Paul Anka  plays the piano as well as composes music.

                        động từ                                      động từ

Lưu ý: Không được nhầm lẫn thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ ngữ mang nghĩa cùng với. Nó đi cùng với các thành phần đằng sau nó để tạo thành 1 cụm từ, tách ra khỏi mệnh đề chính bằng 2 dấu phẩy và không ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Ví dụ:

The teacher, as well as her students, is going to the concert.

My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.

1.3     Both … and ( cả … lẫn )

Công thức này dùng giống hệt như trường hợp Not only … but also.

Lưu ý : Both chỉ được dùng với and không được dùng với as well as.

Ví dụ:

Robert is both talented and handsome.

                          Tính từ                         tính từ

Beth plays both the guitar and the violin.

                                   đanh từ                danh từ

He writes both correctly and neatly.

                                phó từ             phó từ

Marta excels both in mathematics and in science.

                              Ngữgiới từ                              ngữ giới từ

Paul Anka both plays the piano and composes music.

                              động từ                             động từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: