60.   Phân từ 1 trong một số trường hợp đặc biệt a. Hai hành động song song b. Hành động sau là tiến trình c. Hành động sau là kết quả d. Hành động sau là kết quả ko cần chung chủ ngữ

1.     Cách sử dụng phân từ 1 trong một số trường hợp đặc biệt

– Khi 2 hành động xảy ra song song cùng một lúc thì hành động thứ 2 ở dạng Ving. Hai hành động này không ngăn cách với nhau bởi bất kỳ 1 dấu phẩy nào.

Ví dụ:

He drives away and whistles = He drives away whistling.

– Khi hành động thứ 2 hoặc các hành động tiếp theo sau đó là 1 phần trong tiến trình của hành động thứ nhất thì hành động thứ 2 và các hành động theo sau đó ở dạng Ving. Nó ngăn cách với hành động chính bằng 1 dấu phẩy.

Ví dụ:

She went out and slammed the door = she went out, slamming the door.

– Khi hành động thứ 2 hoặc các hành động theo sau nó là kết quả của hành  động thứ nhất thì hành động thứ 2 sẽ ở dạng Ving.

Ví dụ:

He fired two shots, killing a robber and wounding the other.

– Hành động thứ 2 không cần phải có chung chủ ngữ với hành động thứ nhất, nó chỉ cần là  kết quả của hành động thứ nhất thì cũng đã đủ ở dạng Ving.

Ví dụ:

The plane crashed, its bombs exploding when it hit the ground.

Lưu ý: Các trường hợp trên đây thường được dùng trong văn viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: