57. Ba động từ đặc biệt hear/watch/see

1.     Ba động từ đặc biệt

– Đó là những động từ mà nghĩa của chúng sẽ hơi biến đổi nếu động từ đằng sau tân ngữ của nó là một nguyên thể bỏ to hay verbing.

hear

to   watch   somebody do something        – Hành động trọn vẹn từ đầu tới cuối.

see

hear

to   watch   somebody doing something   – Hành động có tính nhất thời, không trọn vẹn.

see

Ví dụ:

I didn’t hear the telephone ring.

I didn’t hear the telephone ringing.

I see her sing./ I see her singing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: