55. Let somebody do something = allow/permit SB to do ST

1.1     Let

Let thường được bổ sung và danh sách các động từ gây nguyên nhân trong các sách ngữ pháp. Nhưng thực chất thì nó không phải là động từ gây nguyên nhân. Nó nghĩa là allow hay permit. Ta hãy lưu ý sự khác nhau về mặt ngữ pháp khi sử dụng to letto allow hay permit.

Ví dụ:(cho phép ai, để ai làm gì)

John let his daughter swim with her friends.

(John allowed his daughter to swim with her friends.)

(John permitted his daughter to swim with her friends.)

The teacher let the students leave class early.

The policeman let the suspect make one phone call.

Dr. Jones is letting the students hand in the papers on Monday.

Mrs. Binion let her son spend the night with a friend.

We are going to let her write the letter.

Mr. Brown always lets his children watch cartoons on Saturday mornings.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: