50. Enough với tính từ, phó từ và danh từ

1.     Enough với tính từ, phó từ và danh từ

Sự thay đổi vị trí của enough tuỳ thuộc vào  việc nó bổ nghĩa cho 1 danh từ, 1 tính từ, hay 1 phó từ. Khi bổ nghĩa cho 1 tính từ hay 1 phó từ, enough đứng đằng sau:


Are those French fries
crisp enough for you?

                                                       Adj

She speaks Spanish well enough to be an interpreter.

                                                   Adv

It is not cold enough to wear a heavy jacket.

                         Adj

Khi bổ nghĩa cho một danh từ enough đứng đằng trước.

 

enough + noun

 

Do you have enough sugar for the cake?

noun

Jake bought enough red paint to finish the barn.

                                                                 noun

He does not have enough money to attend the concert.

                                                                             noun

Lưu ý:

Danh từ mà enough bổ nghĩa đôi khi không cần thiết có mặt trong câu mà không làm thay đổi nghĩa của câu.

 

I forgot my money. Do you have enough?

(ta hiểu rằng ngụ ý của người nói là “enough money”)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: