49. Các danh từ làm chức năng tính từ

1.     Các danh từ làm chức năng tính từ

Trong tiếng Anh, rất nhiều danh từ có thể làm chức năng tính từ khi chúng đứng trước các danh từ khác (a wool coat, a gold watch, a history teacher). Danh từ đứng đầu của sự kết hợp đóng vai trò một tính từ, mô tả danh từ thứ 2 (đóng vai trò danh từ). Tất cả các danh từ với chức năng tính từ luôn ở dạng số ít cho dù danh từ mà nó bổ nghĩa có ở số nhiều. Sự kết hợp số – danh từ luôn phải có dấu gạch ngang ”-“.

Ví dụ:

We took a tour that lasted five weeks.

(Weeks làm chức năng danh từ trong câu này).

We took a five-week tour.

                    Adj               noun

His subscription to that magazine is for two years.

(years : danh từ)

He has a two-year subscription to that magazine.

                 Adj                    noun

That student wrote a report that was ten pages long.

(pages : danh từ)

That student wrote a ten-page report.

                                         Adj               noun

These shoes cost twenty dollars.

These are twenty-dollar shoes.

                      Adj                       noun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: