45. Tính từ và phó từ (adjective and adverb).

1.     tính từ và phó từ (adjective and adverb).

  • Một tính từ bao giờ cũng bổ nghĩa cho một danh từ và chỉ danh từ. Nó đứng ngay trước danh từ đó. Trong tiếng Anh chỉ có một danh từ duy nhất đứng sau danh từ mà nó bổ nghĩa đó là: galore ( nhiều, phong phú, dồi dào).

Ví dụ:

There are errors galore in the final exam.

– Một phó từ bao giờ cũng bổ nghĩa cho:

+ Một động từ – một tính từ – và một phó từ khác.

Ví dụ:

Adj + ly = adv nhưng phải cẩn thận vì không phải bất cứ từ nào có đuôi ly đều là phó từ. Một số các tính từ cũng có tận cùng là ly.

Ví dụ:

Lovely, friendly, lonely.

– Một số các cụm từ mở đầu bằng giới từ để chỉ địa điểm, thời gian, phương tiện hành động, tình huống hành động cũng được coi là phó từ. Ví dụ: in the office.

– Một số các phó từ có cấu tạo đặc biệt như soon, very, almost.

– Vị trí các phó từ trong tiếng Anh  tương đối thoải mái nhưng cũng có những phức tạp. Có một số quy luật như sau:

+ Các phó từ bổ ngữ sẽ thường xuyên đứng ở cuối câu theo thứ tự ưu tiên:

  • chỉ phương thức hành động (đuôi ly),
  • chỉ địa điểm (here, there, at school…),
  • chỉ thời gian,
  • chỉ phương tiện hành động,
  • chỉ tình huống hành động.

+ Một phó từ không bao giờ được đứng xen vào giữa động từ và tân ngữ.

Ví dụ:

I have terribly a headache. (câu sai vì phó từ đứng xen giữa động từ và tân ngữ )

+ Nếu trong câu chỉ có phó từ chỉ thời gian thì nó thể đứng lên đầu câu.

Ví dụ:

In 1975 I graduated but I didn’t find a job.

+ Các phó từ chỉ tần số (always, sometimes…) thường bao giờ cũng đứng trước động từ chính khi nó là động từ hành động, nhưng bao giờ cũng đứng sau động từ to be.

Ví dụ:

– They have often visited me recently.

– He always comes in time.

Nhưng: The president is always in time.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: