44. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diến đạt các trạng thái ở thời quá khứ.

1.     Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diến đạt các trạng thái ở thời quá khứ.

Could/ May/ might + have +P2 (có lẽ đã)

Chỉ một khả năng ở quá khứ song người nói không dám chắc.

Ví dụ:

It might have rained last night, but I’m not sure.

(Có lẽ đêm qua trời mưa)

The cause of death could have been bacteria.

(Nguyên nhân của cái chết có lẽ là do vi trùng)

John might have gone to the movies yesterday.

(Có lẽ John đã tới rạp chiếu bóng ngày hôm qua)

Could + have +P2 (có lẽ đã có thể – nhưng thực tế thì không)

Ví dụ:

We could have solved this problem at that time (But we couldn’t in fact)

(Lẽ ra lúc đó chúng tôi đã có thể giải quyết được vấn đề này.)

Should + have + P2  (lẽ ra phải, lẽ ra nên – nhưng thực tế thì không)

Thành ngữ này tương đương với Was / were / Supposed to.

 

Must have P2 – Hẳn là đã

(Chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ)

Ví dụ:

Paul did so well in his speech today that he could have rehearsed it many times this past week.

(Hôm nay Paul đã có lời phát biểu rất hay, hẳn là tuần qua nó đã diễn tập rất nhiều lần ).

might have been verb+ ing – có lẽ lúc ấy đang

(Chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ)

Ví dụ:

I didn’t hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time.

I didn’t watch that scene on television, I might have been paying attention to the argument.

must have been verb+ ing – chắc hẳn lúc ấy đang

(Chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ)

Ví dụ:

I didn’t hear you knock, I must have been sleeping at that time.

I didn’t see him this morning, he must have been working in the office.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: