42. Cách sử dụng would like

1.     Cách sử dụng Would Like

Thành ngữ này dùng để mời mọc người khác một cách lịch sự hoặc diễn đạt mong muốn của mình một cách nhã nhặn sau đó phải là động từ nguyên thể có to (infinitive).

Subject + would like + [to + verb] …

Ví dụ:

Would you like to dance with me?

I would like to visit Hongkong.

We would like to order now, please.

The president would like to be re-elected.

They would like to study at the university.

Would you like to see a movie tonight?

Lưu ý :

– Nếu hành động được xác định cụ thể về mặt thời gian hoặc thời gian là hiện tại thì dùng động từ nguyên thể sau like.

– Nhưng nếu thời gian là không xác định thì phải dùng Verb+ing.

Ví dụ:

Would you like a lemonade now? (thời gian là hiện tại now)

She likes watching TV every night. (thời gian là không xác định – chỉ sở thích hobby)

Hoặc I would like eating a steak and salad.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: