36. Mệnh lệnh ra lệnh (trực tiếp – gián tiếp)

1.     Mệnh lệnh ra lệnh (trực tiếp – gián tiếp)

Chia làm 2 loại trực tiếp và gián tiếp.

1.1     Mệnh lệnh thức trực tiếp.

Mệnh lệnh thức trực tiếp là câu mà một người ra lệnh cho một người khác làm việc gì đó. Nó có thể có please đi trước. Chủ ngữ được hiểu là you. Sử dụng dạng đơn giản của động từ (Nguyên thể bỏ to).

Ví dụ:

Close the door.                                                Open the window.

Leave the room.                                               Pay your rent.

Please turn off the light.                                    Be quiet.

Dạng mệnh lệnh thức phủ định được thành lập nhờ cộng thêm dont trước động từ.

Don’t close the door.

Please don’t turn off the light.

Don’t open the window, please.

( Please có thể đứng đầu hoặc cuối câu mệnh lệnh thức làm cho câu trở nên lịch sự hơn).

1.2     Mệnh lệnh thức gián tiếp.

Thường dùng với 4 động từ sau:

Ví dụ:

John told Mary to close the door.

Jack asked Jill to turn off the light.

The teacher told Christopher to open the window.

Please tell Jaime to leave the room.

John ordered Bill to close his book.

The policeman ordered the suspect to be quiet.

Lưu ý:

Đuôi của Let’s …., shall we.

Ví dụ:

Let’s go out for lunch, shall we?

Khác với let us trong câu mệnh lệnh thức.

Ví dụ:

Let’s go now (chúng ta đi thôi) khác với Let us go, please. ( xin hãy để cho chúng tôi đi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: