34. Lối nói phụ họa (cũng thế, cũng vậy dùng ,to hay as well)

1.     Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định.

1.1     Lối nói phụ  hoạ khẳng định.

– Dùng để phụ hoạ lại ý khẳng định của một người khác tương đương với câu tiếng việt “cũng thế ” và người ta sẽ dùng sotoo trong cấu trúc này.

– Động từ to be được phép dùng trực tiếp, các động từ thường dùng với trợ động từ to do, các động từ ở thời kép (future, perfect, progressive) dùng với chính động từ của nó.

– Khi be được sử dụng trong mệnh đề chính thì thời của động từ be sử dụng trong câu phụ hoạ cũng phải cùng thời với be ở mệnh đề chính.


I
am happy, and you are too.Ví dụ:

I am happy, and so are you.

– Khi một động từ ở thể kép (auxilary + verb), ví dụ, will go, should do, has done, have written, must examine, vv… xuất hiện trong mệnh đề chính thì trợ động từ của mệnh đề chính được sử dụng ở dạng khẳng định, và chủ ngữ và động từ phải hoà hợp.

 


Ví dụ:

They will work in the lab tomorrow, and you will too.

They will work in the lab tomorrow, and so will you.


Ví dụ:

Jane goes to that school, and my sister does too.

Jane goes to that school, and so does my sister.

John went to the mountains on his vacation, and we did too.

John went to the mountains on his vacation, and so did we.

I will be in New Mexico in August, and they will too.

I will be in New Mexico in August, and so will they.

He has seen her plays, and the girls have too.

He has seen her plays, and so have the girls.

We are going to the movies tonight, and Suzy is too.

We are going to the movies tonight, and so is Suzy.

She will wear a costume to the party, and we will too.

She will wear a costume to the party, and so will we.

1.2     Lối nói phụ hoạ phủ định

– Dùng để phụ hoạ lại ý phủ định của người khác, tương ứng với câu tiếng việt “ cũng không”.

– Cấu trúc dùng cho loại câu này là eitherneither.

Nên nhớ rằng: Not … either / Neither … positive verb.

Các trường hợp dùng giống hệt công thức khẳng định.

 

Ví dụ:

I didn’t see Mary this morning. John didn’t see Mary this morning.

I didn’t see Mary this morning, and John didn’t either.

I didn’t see Mary this morning, and neither did John.

She won’t be going to the conference. Her colleagues won’t be going to the conference.

She won’t be going to the conference, and her colleagues won’t either.

She won’t be going to the conference, and neither will her colleagues.

John hasn’t seen the new movie yet. I haven’t seen the new movie yet.

John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t ether.

John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: