71. Đại từ nhân xưng one và you

1.     Đại từ nhân xưng one và you

Cả 2 đại từ này đều mang nghĩa người ta nhưng cách sử dụng khác nhau.

– Nếu ở trên đã dùng tới đại từ one thì các đại từ tương ứng ở dưới cũng phải là one, ones hoặc he, his.

Ví dụ:

If one takes this exam without studying, one is likely to fail.

If one takes this exam without studying, he is likely to fail.

One should always do one’s homework.

One should always do his homework.

Một số người cẩn thận tránh phân biệt nam nữ đã dùng he hoặc she ( his hoặc her) nhưng điều đó là không cần thiết.

Nếu ở trên đã sử dụng đại từ you thì các đại từ tương ứng ở dưới phải là you hoặc your.


Ví dụ:

If you take this exam without studying, you are likely to fail.

You should always do your homework.

 

Tuyệt đối không được dùng oneyou lẫn lộn.

Các ví dụ về câu sai:

If one takes this exam without studying, you are likely to fail.

  Ngôi thứ 3                                                         Ngôi thứ 2

If one takes this exam without studying, they are likely to fail.

  Số ít                                                                  Số nhiều

Các ví dụ bổ trợ cho cả 2 dạng:

One should never tell his secrets to a gossip if he wishes them to remain secret.

You should always look both ways before you cross the street.

If one’s knowledge of English is complete, he will be able to pass TOEFL.

If you do not want your test scores reported, you must request that they be canceled.

One should always remember his family.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *