65. Cách sử dụng to know và to know how

1.     Cách sử dụng to know và to know how

Nhũng công thức sau đây liên quan tới cách sử dụng động từ know. Know how luôn được sử dụng để chỉ một ai đó có kỹ năng hay khả năng làm việc gì. Vì vây, nó thường được đi theo bởi một động từ, và khi đó, động từ phải ở dạng nguyên thể có to.

Ví dụ:

At a glance, he knew how he could solve this math problem.

Seeing the weather map, the pilot knew how he had to fly at which line.

Một số thí dụ:

Bill knows how to play tennis well.

Maggie and her sister know how to prepare Chinese food.

Do you know how to get to Jerry’s house from here ?

Jason knew the answer to  the teacher’s question.

No one knows about Roy’s accepting the new position.

I didn’t know that you were going to France.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *