62.     Những cách sử dụng khác của that

1.     Những cách sử dụng khác của that

1.1     That với tư cách của một liên từ (rằng)

– Khi that đứng sau 4 động từ : say, tell, think, believe người ta có thể bỏ nó đi.

Ví dụ:

John said that he was leaving next week.

Hay

John said he was leaving next week.

Henry told me that he had a lot of work to do.

Hay

Henry told me he had a lot of work to do.

– Tuy nhiên, sau 4 động từ : mention, declare, report, state thì that không thể bỏ đi, bắt buộc phải có.

Ví dụ:

The mayor declared that on June the first he would announce the results of the search.

George mentioned that he was going to France next year.

The article stated that this solution was flammable.

1.2     Mệnh đề có that (mệnh đề danh từ + mệnh đề tính từ)

Là loại mệnh đề bắt buộc phải có that trong câu, nó có thể dùng với chủ ngữ hình thức it, hoặc đứng đầu câu làm chủ ngữ.

It + to be + adj + that + subject + verb ….

 

That + subject + verb +… + to be + adj

Ví dụ:

It is well known that many residents of third world countries are dying.

Hay

That many residents of third world countries are dying is well known.

Lưu ý: Nếu một câu bắt đầu bằng 1 mệnh đề that, ta phải chắc chắn rằng cả 2 mệnh đề  cùng chứa 1 động từ.

It surprises me that John would do such a thing.

Hay

That John would do such a thing surprises me.

It wasn’t believed until the fifteenth century that the earth revolves around the sun.

hay

That the earth revolves around the sun wasn’t believed until the fifteenth century.

It is obvious that the Williams boy is abusing drugs.

Hay

That the Williams boy is abusing drugs is obvious.

Nhận xét: Chủ ngữ giả it thường được dùng trong văn nói còn that đứng đầu câu được dùng trong văn viết.

1.3     Mệnh đề tính từ that

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: