48. Dạng nguyên, so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

1.     Dạng nguyên, so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

Phần lớn các tính từ diễn tả (trạng thái, tính cách, vẻ đẹp…) đều có 3 dạng: dạng nguyên (happy), dạng so sánh hơn (happier) và so sánh hơn nhất (happiest).

Dạng nguyên so sánh so sánh nhất
hot

interesting

sick

colorful

hotter

more interesting

sicker

more colorful

hottest

most interesting

sickest

most colorful

– Dạng nguyên không chỉ sự so sánh. Nó chỉ mô tả phẩm chất đơn thuần của 1 người, 1 vật, hay một nhóm (người hoặc vật).

Ví dụ:

The house is big.

The flowers are fragrant.

– Dạng so sánh hơn chỉ ra mức độ mạnh hơn hay yếu hơn về sự khác nhau giữa 2 người (2 vật).

Ví dụ:

My dog is smarter than yours.

Bob is more atheletic than Richard.

Spinach is less appealing than carrots.

* Ta cũng có thể so sánh 2 thực thể (người hoặc vật) mà không sử dụng than. Trong trường hợp này thành ngữ of the two sẽ được sử dụng trong câu (nó có thể đứng đầu câu và sau danh từ phải có dấu phẩy, hoặc đứng ở cuối – Xem 2 công thức dưới đây).

Subject + verb + the + comparative + of the two + (noun)

hoặc

of the two + (noun), + Subject + verb + the + comparative

Harvey is the smarter of the two boys.

Of the two shirts, this one is the prettier.

Please give me the smaller of the two pieces of cake.

Of the two landscapes that you have shown me, this one is the more picturesque.

Of the two books, this one is the more interesting.

Ghi nhớ:    

 2 thực thể – so sánh hơn

3 thực thể trở lên – so sánh hơn nhất

– ở cấp độ so sánh hơn nhất, 3 thực thể trở lên được so sánh với nhau, một trong chúng trội hơn  hoặc kém hơn so với các thực thể còn lại.

Deana is the shortest of the three sisters.John is the tallest boy in the family.

These shoes are the least expensive of all.

Of the three shirts, this one is the prettiest.

Lưu ý:

– Sau thành ngữ one of the + superlative, danh từ phải để ở dạng số nhiều và động từ chia ở ngôi số ít.

Ví dụ:

One of the greatest tennis players in the world is Bjon Borg.

Kuwait is one of the biggest oil producers in the world.

Các phó từ  không được đi kèm bởi -er hoặc -est. Mà thay vì đó, khi được dùng trong câu so sánh chúng đi cùng more hoặc less đối với cấp so sánh hơn, và với most hoặc least để thành lập nên dạng so sánh hơn nhất.

Dạng nguyên So  sánh hơn So sánh hơn nhất
carefully

 

 

cautiously

more carefully

less carefully

 

more cautiously

less cautiously

most carefully

least carefully

 

most cautiously

least cautiously

Ví dụ:

Sal drove more cautiously than Bob.

Joe dances more gracefully than his partner.

That child behaves the most carelessly of all.

Irene plays the most recklessly of all.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *