35. Câu phủ định

1.     Câu phủ định

Để thành lập câu phủ định người ta đặt not vào sau động từ to be, trợ động từ to do của động từ thường, và các trợ động từ của động từ ở thời kép.

– Đặt any đằng trước danh từ để nhấn mạnh cho phủ định.

– Trong một số trường hợp để nhấn mạnh cho danh từ đằng sau bị phủ định, người ta để động từ ở nguyên thể và đặt no trước danh từ. ( no = not at all).

 

Nagative + nagative = Positive

 

Ví dụ:

It’s really unbelievable that he has no money.

 

Nagative + comparative = Superlative

 

Ví dụ:

Professor Baker couldn’t be more helpful = Pr. Baker was the most helpful.

We couldn’t have gone to the beach on a better day. Tức là: Today is the best day to go to the beach.

 

Nagative …, much less + noun.

(không mà lại càng không)

 

Ví dụ:

He didn’t like to read novels, much less text books.

It’s really unbelievable how he could have survived, after such a free fall, much less live to tell about it on TV.

Một số phó từ trong tiếng Anh mang nghĩa phủ định, khi đã dùng nó trong câu tuyệt đối không được dùng phủ định của động từ nữa.

 

 

Ví dụ:

Hardly

Scarcely              Hầu như không ( Almost no)

Barely

 

Hardly ever

Rarely              Hầu như không bao giờ ( almost never).

Seldom

 

Công thức dùng với các phó từ trên.

 

 

Subject + nagative + adverb + positive verb

 

 

Lưu ý:  Barelyscarcely đôi khi mang nghĩa vừa đủ, vừa soạn (just enough). Phải căn cứ theo ngữ cảnh của câu hoặc các câu trả lời dưới phần nghe để tìm ra nghĩa đúng.

Ví dụ:

He scarcely has money for the tuition fee and not any coins left.

(Nó vừa đủ tiền để trả học phí và không còn xu nào cả.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: