31. Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare

Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare

need

Động từ này được sử dụng ra sao còn phụ thuộc vào danh từ đứng đằng sau nó là động vật hay bất động vật.

– khi chủ ngữ là động vật (living thing)

 

Subject as a living thing + need + to + verb

(cần phải làm gì)

 

Ví dụ:

I need to clean my house.

John and his brother need to paint the house.

My friend needs to learn Spanish.

He will need to drive alone tonight.

-Tuy nhiên khi chủ ngữ là một bất động vật (unliving thing) thì động từ sau need sẽ đổi khác.


The grass
needs to be cut. Hoặc The grass needs cutting.Ví dụ:

The television needs repairing. Hoặc The television need to be repaired.

The composition needs rewriting. Hoặc The composition needs to be rewritten.

Lưu ý:

 

need = to be in need of  + noun

 

to be in need of + noun có thể thay thế cho cả 2 công thức trên.

Ví dụ:

Jill is in need of money = Jill needs money.

The roof is in need of repair = The roof needs to be repaired.

The organization was in need of volunteers = The organization needed volunteers.

1.2     Dare

Dare không được dùng nhiều ở khẳng định. Nó chỉ được dùng ở phủ định và nghi vấn. Động từ sau nó theo lý thuyết là có to nhưng trên thực tế thường bỏ to. Nó có thể dùng với trợ động từ to do hoặc dùng trực tiếp.

He doesn’t dare (to) say anything

=  He dares not (to) say anything.

Does he dare (to) say anything = Dares he (to) say anything.

Dare không được dùng ở thể khẳng định trừ trường hợp – I dare say mang 2 nghĩa:

            – Tôi cho là.

Ví dụ: I dare  say there will be a restaurant car at the end of the train.

            – Tôi công nhận là.

Ví dụ: I dare say you are right. Tôi thừa nhận là anh đúng.

– How dare (dared) + subject … (sao dám).

Ví dụ:

How dare you open my letter? Sao cậu dám bóc thư của tôi ra thế ?

Dare còn được dùng như 1 ngoại động từ mang nghĩa dám, thách theo mẫu câu sau:

 

To dare smb to do smth

(thách ai làm gì)

They dare the boy to swim across the river in the cold weather.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *