26. Cách sử dụng A number of/ the number of – đi với động từ số nhiều

Cách sử dụng A number of/ the number of

 

a number of + danh từ số nhiều + động từ ở số nhiều

 

a number of : một số lượng lớn nhứng… . Đi với danh từ số nhiều và động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

the number of : một số….  Đi vói danh từ số nhiều nhưng động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

 

the number of  +  danh từ số nhiều +  động từ ở số ít

 

Ví dụ:

A number of applicants have already been interviewed.

The number of residents who have been questioned on this matter is quite small

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *