21. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.

1.     Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.

Thông thường thì động từ đứng liền ngay với chủ ngữ và phải chia theo ngôi chủ ngữ. Song có những trường hợp không phải như vậy.

1.1     Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.

– Đứng xen vào giữa chủ ngữ và động từ là 1 ngữ giới từ ( 1 giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau). Ngữ giới từ này không quyết định gì đến việc chia động từ. Động từ phải chia theo chủ ngữ chính.

 

Subject + [ngữ giới từ] + verb

 

Ví dụ:

The study of languages is very interesting.

Singular subject                 singular verb

Several theories on this subject have been proposed.

      Plural subject                                    plural verb

The view of these disciplines varies from time to time.

Singular subject                             singular verb

The danger of forest fires is not to be taken lightly.

Singular subject                   singular verb

The effects of that crime are likely to be devastating.

Plural subject                        plural verb

The fear of rape and robbery has caused many people to flee the cities.

Singular subject                                 singular verb

– Các thành ngữ trong bảng dưới đây cùng với các danh từ đi đằng sau nó tạo nên hiện tượng đồng chủ ngữ. Cụm đồng chủ ngữ này phải đứng tách biệt ra khỏi chủ ngữ chính và động từ bằng 2 dấu phẩy và không có ảnh hưởng gì tới việc chia động từ.

 

Together with along with
accompanied by as well as

 

Ví dụ:

The actress, along with her manager and some friends, is going to a party tonight.

Singular subject                                                                           singular verb

Mr. Robbins, accompanied by his wife and children, is arriving tonight.

Singular subject                                                                    singular verb

Lưu ý: – Nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng liên từ and thì động từ lập tức phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều (they).

Ví dụ:

The actress and her manager are going to a party tonight.

– nhưng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng liên từ or thì động từ sẽ phải chia theo danh từ đứng sau or. Nếu đó là danh từ số ít thì phải chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.

Ví dụ:

The actress or her manager is going to a party tonight.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *