21. Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it

  Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.

Đó là các động từ trong bảng sau:

 

any + danh từ số ít no + danh từ số ít Some + danh từ số ít
anybody nobody somebody
anyone no one someone
anything nothing something
every + danh từ số it each + danh từ số ít
everybody  
everyone either*
everything neither*

 

* Either và either là số ít nếu nó không được sử dụng với or và nor.

Lưu ý:

either (1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người, 3 vật trở lên phải dùng any.

Ví dụ:

If either of you takes a vacation now, we won’t be able to finish this work.

If any of students in this class is absent, he or she must have the permission of the instructor.

Neither (không 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người, 3 vật trở lên phải dùng not any).

Ví dụ:

Neither of two his classes gets an “c”

Not any of those pairs of shoes fits me.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *