17.  Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few

 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few

Little + dt không đếm được : rất ít, hầu như không.

Ví dụ:

There is little water in the bottle.

I have little money, not enough to buy groceries.

A little + dt không đếm được: có 1 chút, đủ để dùng.

Ví dụ:

I have a little money, enough to buy a ticket.

few + dt đếm được số nhiều : có rất ít, không đủ.

Ví dụ:

She has few books, not enough for references.

a few + dt đếm được số nhiều : có một ít, đủ để.

Ví dụ:

She has a few books, enough to read.

– Nếu danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) few(a) little như 1 đại từ là đủ.

Ví dụ:

Are you ready in money? Yes, a little.

– quite a few = quite a lot = quite a bit = khá nhiều.

– only a few = only a little = có rất ít ( nhấn mạnh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: