LUYỆN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 & Theo khoản 2 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, khoản 4 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD

error: