Danh Mục Hồ Sơ Giai Đoạn Chuẩn Bị & Thực Hiện Đầu Tư Của Chủ Đầu Tư Dự Án Xây Dựng

I. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

TT Nội dung
I Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
1 Đề cương nhiệm vụ dự toán khảo sát, lập BCNCKT
Lập, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ
Thẩm định, phê duyệt
2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (Gói Tư vấn lập Báo cáo NCKT)
2.1 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (theo hình thức chỉ định thầu)
Trình phê duyệt KHLCNT
Thẩm định, phê duyệt
2.2 Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng)
Trình phê duyệt KHLCNT
Thẩm định, phê duyệt
3 Bên mời thầu
Thành lập Bên mời thầu
Thành lập thành viên Bên mời thầu
Thành lập tổ chuyên gia LCNT
4 Lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
4.1 Theo hình thức chỉ định thầu rút gọn
Trình phê duyệt chỉ định thầu
4.2 Theo hình thức chỉ định thầu thông thường
4.2.1 Lập, trình phê duyệt HSYC
Lập, trình phê duyệt HSYC
Thẩm định
Phê duyệt
4.2.2 Phát hành HSYC
4.2.3 Đánh giá HSĐX, trình phê duyệt chỉ định thầu
Đánh giá HSĐX
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định
4.3 Theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng
4.3.1 Lập, trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, lập BCNCKT
Lập, trình phê duyệt HSMT
Thẩm định
Phê duyệt
4.3.2 Phát hành HSMT tư vấn khảo sát, lập BCNCKT
4.3.3 Đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCNCKT
Đóng, mở thầu, đánh giá HSĐXKT
Trình phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mở thầu, đánh giá HSĐXTC
Xử lý tình huống đấu thầu
+ Công văn xin ý kiến xử lý tình huống đấu thầu
+ Ý kiến xử lý tình huống đầu thầu
Trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu
+ Trình phê duyệt
+ Phê duyệt
Thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 01
Báo cáo Sở NN&PTNT về việc thương thảo hợp đồng, mời nhà thầu xếp hạng 02 vào thương thảo
Thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 02
Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCNCKT
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
5 Thực hiện khảo sát, lập BCNCKT
Hoàn thiện hồ sơ lần 1
Xem xét hồ sơ, tổ chức nghe tư vấn báo cáo nội dung dự án (đại diện Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi)
Hoàn thiện hồ sơ lần 2
Xem xét hồ sơ, Sở NN&PTNT tổ chức nghe tư vấn báo cáo (PGĐ Đặng Tiến Dũng chủ trì) và lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (đại diện Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi)
Hoàn thiện hồ sơ lần 3 (theo ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 05/02/2021) và nộp tư vấn thẩm tra
Thẩm tra hồ sơ lần 1
Hoàn thiện hồ sơ lần 4 theo ý kiến kết luận của tư vấn thẩm tra lần 1
Thẩm tra hồ sơ lần 2
Hoàn thiện hồ sơ lần 5 theo ý kiến kết luận của tư vấn thẩm tra lần 2
Thẩm tra hồ sơ lần 3
Hoàn thiện hồ sơ lần 6 theo ý kiến kết luận của tư vấn thẩm tra lần 3 để trình thẩm định
Hoàn thiện hồ sơ lần 7 theo ý kiến thẩm định tại Hội nghị thẩm định liên ngành ngày 07/5/2021
Thẩm tra hồ sơ lần 4
6 Thẩm tra BCNCKT
6.1 Trình phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Trình phê duyệt
Thẩm định
Phê duyệt
6.2 Trình phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra BCNCKT
Trình phê duyệt
Thẩm định
Phê duyệt
6.3 Thực hiện thẩm tra BCNCKT
7 Trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
7.1 Trình thẩm định lần 1
Trình thẩm định
Thẩm định BCNCKT
7.2 Trình thẩm định lần 2
Trình thẩm định
Thẩm định BCNCKT
Trình phê duyệt BCNCKT
Phê duyệt BCNCKT
8 Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
8.1 Đề cương nhiệm vụ và dự toán tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lập đề cương nhiệm vụ
Trình thẩm định
Thẩm định
Phê duyệt
8.2 Trình thẩm định, phê duyệt bổ sung KHLCNT giai đoạn chuẩn bị dự án (lần 2)
Trình thẩm định
Thẩm định
Phê duyệt
8.3 Lựa chọn tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định, phê duyệt
8.4 Ký kết hợp đồng, thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
8.5 Trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Trình thẩm định, phê duyệt
Thẩm định
Phê duyệt
9 Trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT
Trình phê duyệt
Thẩm định
Phê duyệt
II Giai đoạn thực hiện đầu tư
1 Đề cương nhiệm vụ dự toán khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
Lập đề cương nhiệm vụ
Trình phê duyệt đề cương
Thẩm định
Phê duyệt
2 Lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
2.1 Lập, trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
Lập HSMT
Trình phê duyệt HSMT
Thẩm định
Phê duyệt
2.2 Phát hành HSMT tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
2.3 Đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
Đóng, mở thầu, đánh giá HSĐXKT
Trình phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mở thầu, đánh giá HSĐXTC
Trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu lập thiết kế BVTC-DT
+ Trình phê duyệt
+ Phê duyệt
Mời đối chiếu tài liệu và Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
3 Ký kết hợp đồng, thực hiện khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
4 Thẩm tra thiết kế BVTC-DT
4.1 Trình phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT
Trình phê duyệt
Thẩm định
Phê duyệt
4.2 Ký kết hợp đồng, thực hiện thẩm tra thiết kế BVTC-DT
5 Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC-DT
Trình thẩm định thiết kế BVTC-DT
Thẩm định thiết kế BVTC-DT
Phê duyệt
6 Rà phá bom mìn, vật nổ
6.1 Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện RPBM, VN
Trình phê duyệt
Phê duyệt
6.2 Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ
Trình phê duyệt chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn
+ Thương thảo hợp đồng
+ Trình phê duyệt chỉ định thầu
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ
Thẩm định phương án, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ
Phê duyệt phương án, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ
6.3 Rà phá bom mìn, vật nổ
Lựa chọn nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ
+ Thương thảo hợp đồng
+ Trình phê duyệt chỉ định thầu
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Ký kết hợp đồng, thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ
7 Trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT
Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
8 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình
8.1 Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT xây lắp
Phê duyệt dự toán gói thầu (nếu cần)
Lập HSMT xây lắp
Trình thẩm định, phê duyệt HSMT xây lắp
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
8.2 Phát hành HSMT xây lắp
8.3 Đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp
Đóng, mở thầu, đánh giá HSĐXKT
Trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mở thầu, đánh giá HSĐXTC
Trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu xây lắp
+ Trình phê duyệt
+ Phê duyệt
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
9 Khởi công xây dựng công trình
10 Lựa chọn nhà thầu bảo hiểm công trình
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định
Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
11 Lựa chọn tư vấn giám sát môi trường
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định
Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
12 Lựa chọn nhà thầu kiểm định chất lượng công trình
12.1 Đề cương nhiệm vụ dự toán kiểm định chất lượng công trình
Lập đề cương nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình
Trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình
Thẩm định đề cương nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình
12.2 Trình phê duyệt chỉ định thầu tư vấn kiểm định chất lượng công trình
Lựa chọn tư vấn kiểm định chất lượng công trình
+ Thương thảo hợp đồng
+ Trình phê duyệt chỉ định thầu
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
Kiểm định chất lượng công trình
13 Lựa chọn nhà thầu kiểm toán
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định
Phê duyệt
Ký kết hợp đồng

II. Giai đoạn thực hiện đầu tư

TT Nội dung
II Giai đoạn thực hiện đầu tư
1 Đề cương nhiệm vụ dự toán khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
Lập đề cương nhiệm vụ, trình thẩm định
Thẩm định
Phê duyệt
2 Trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT
Trình phê duyệt
Thẩm định
Phê duyệt
3 Lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
3.1 Lập, trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
Lập, trình HSMT
Thẩm định
Phê duyệt
3.2 Phát hành HSMT tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
3.3 Đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
Đóng, mở thầu, đánh giá HSĐXKT
Trình phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT
+ Thẩm định
+ Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mở thầu, đánh giá HSĐXTC
Trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu lập thiết kế BVTC-DT
+ Trình phê duyệt
+ Phê duyệt
Mời đối chiếu tài liệu và Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
4 Ký kết hợp đồng, thực hiện khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
5 Thẩm tra thiết kế BVTC-DT
5.1 Trình phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT
Trình phê duyệt
Thẩm định
Phê duyệt
5.2 Ký kết hợp đồng, thực hiện thẩm tra thiết kế BVTC-DT
6 Trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở
Trình thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở
Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở
Phê duyệt
7 Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC-DT
Trình thẩm định thiết kế BVTC-DT
Thẩm định thiết kế BVTC-DT
Phê duyệt
8 Rà phá bom mìn, vật nổ
8.1 Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện RPBM, VN
Trình phê duyệt
Phê duyệt
8.2 Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ
Trình phê duyệt chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ
Thẩm định phương án, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ
Phê duyệt phương án, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ
8.3 Rà phá bom mìn, vật nổ
Lựa chọn nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ
+ Trình phê duyệt chỉ định thầu
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Ký kết hợp đồng, thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ
9 Trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT
Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
10 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình
10.1 Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT xây lắp
Phê duyệt dự toán gói thầu (nếu cần)
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Lập, trình thẩm định, phê duyệt HSMT xây lắp
+ Trình phê duyệt
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
10.2 Phát hành HSMT xây lắp
10.3 Đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp
Đóng, mở thầu, đánh giá HSĐXKT
Trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật
Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mở thầu, đánh giá HSĐXTC, trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu xây lắp
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
11 Khởi công xây dựng công trình
12 Lựa chọn nhà thầu bảo hiểm công trình
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định
Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
13 Lựa chọn tư vấn giám sát môi trường
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định
Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
14 Lựa chọn nhà thầu kiểm định chất lượng công trình
14.1 Đề cương nhiệm vụ dự toán kiểm định chất lượng công trình
Lập, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình
Thẩm định đề cương nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình
14.2 Trình phê duyệt chỉ định thầu tư vấn kiểm định chất lượng công trình
Lựa chọn tư vấn kiểm định chất lượng công trình
+ Thương thảo hợp đồng
+ Trình phê duyệt chỉ định thầu
+ Thẩm định
+ Phê duyệt
Ký kết hợp đồng
Kiểm định chất lượng công trình
15 Lựa chọn nhà thầu kiểm toán
Thương thảo hợp đồng
Trình phê duyệt chỉ định thầu
Thẩm định
Phê duyệt
Ký kết hợp đồng

Link nhóm: https://zalo.me/g/rjjuql432

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: