Chứng Chỉ Công Trình Xanh LEED GA®- USGBC Hoa Kỳ

Chứng Chỉ Công Trình Xanh Quốc Tế LEED GA®- USGBC Hoa Kỳ

Chương Trình Đào Tạo & Exam ở Elearning  Được Giảng Viên Trung Tâm Thiết Kế Theo Handbook Mới Nhất Update Tháng 8 – 2022 Của Viện Công Trình Xanh Hoa Ký

Chuyên Đề 1: Introduction – Giới Thiệu

Giới thiệu chương trình, giảng viên & học viên

1.1. Tổng quan về Công trình xanh, lợi ích.

1.2. So sánh các chứng nhận Công trình xanh

1.3. Giới thiệu tổng quan về LEED và các tổ chức USGBC, GBCI

1.4. Các chứng nhận LEED Green Associate, LEED Accredited Professional, LEED Fellow.

1.5. Quy trình chứng nhận dự án LEED

1.6. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi rên E-learning trung tâm.

Chuyên Đề 2: LEED Process – Quy Trình LEED

2.1. Giới thiệu quy trình tích hợp

2.2. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan

2.3. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Quy trình LEED trên E-learning trung tâm.

 
Chuyên Đề 3: Integrative Strategies – Chiến Lược Tích Hợp

3.1. Quy trình tích hợp

3.2. Thành viên nhóm dự án tích hợp

3.3. Tiêu chuẩn hỗ trợ LEED

3.4. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Chiến lược tích hợp trên E-learning trung tâm.

 

Chuyên Đề 4: Location and Transportation – Vị trí và Giao Thông (LT)

 4.1. Tổng quan về vị trí và giao thông

4.2. Đánh giá một vị trí dự án thông qua các yêu cầu trong LT

4.3. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Vị trí và Giao Thông trên E-learning trung tâm.

Chuyên Đề 5: Sustainable Sites – Địa điểm bền vững (SS)

5.1. Tổng quan về địa điểm bền vững

5.2. Tích hợp công trình với hệ sinh thái địa phương và bảo tồn đa dạng sinh học

5.3. Học viên ôn tập kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Địa điểm bền vững trên E-learning trung tâm.

Chuyên Đề 6: Water Efficiency Hiệu quả nguồn nước (WE)

6.1. Tổng quan về Hiệu quả nguồn nước

6.2. Tiếp cận thiết kế bảo tồn nước và nâng cao hiệu quả vận hành công trình

6.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Hiệu quả nguồn nước trên E-learning trung tâm.

Chuyên Đề 7: Energy and Atmosphere Năng lượng và khí quyển (EA)

7.1. Tổng quan về Năng lượng và khí quyển

7.2. Tiếp cận và hướng đến thiết kế cân bằng năng lượng trong tòa nhà từ việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong các tiêu chuẩn quốc tế đến nghiệm thu hệ thống, quản lý các môi chất lạnh và áp dụng năng lượng tái tạo thông qua các tiêu chí trong EA.

7.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Năng lượng và khí quyển trên E-learning trung tâm.

Chuyên Đề 8: Material and Resources – Vật Tư và Nguồn Lực

8.1. Tổng quan về Vật liệu & Tài nguyên

8.2. Hiểu được cách đánh giá vòng đời và lựa chọn vật liệu

8.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Vật Tư và Nguồn Lực trên E-learning trung tâm.

Chuyên Đề 9: Indoor Environmental Quality – Chất Lượng Môi Trường Bên Trong

9.1. Tổng quan về Chất lượng môi trường bên trong

9.2. Chiến lược cải thiện môi trường trong nhà trong EQ

9.3. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Chất Lượng Môi Trường Bên Trong trên E-learning trung tâm.

Chuyên Đề 10: Project Surrounding & Public Outreach – Dự Án Xung Quanh & Tiếp Cận Cộng Đồng

10.1. Tác động môi trường của môi trường xây dựng

10.2. Số hiệu

10.3. Giá trị của thiết kế bền vững

10.4. Thiết kế khu vực

10.5. Học viên ôn tập kiến thức qua việc trả lời các câu hỏi liên quan Dự Án Xung Quanh & Tiếp Cận Cộng Đồng tại E-learning trung tâm.

Link zalo nhóm lớp học LEED GA®: https://zalo.me/g/cfhuzr141

 

One thought on “Chứng Chỉ Công Trình Xanh LEED GA®- USGBC Hoa Kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: